Навигационна пътека

Сътрудничество между институции / училища

За какво става въпрос?

Програма „Еразъм+“ предоставя възможности за изграждане на партньорства между училища и организации в Европа с цел подобряване на стандарта и качеството на преподаване и учене.

„Стратегическите партньорства“ могат да включват съвместна работа по въпроси от общ интерес в продължение на 1 – 3 години с цел създаване на новаторски продукти (напр. учебни програми, наръчници, методологии и др.) и/или участие в обмен на добри практики или нови форми на сътрудничество с партньори от различни области.

За да получат финансиране, проектите трябва да включват дейности поне по една от целите на европейската политика в областта на училищното образование или в по-широката област на образованието, обучението и младежта. Приоритетите на политиката са посочени в ръководството за програмата.

Какво включва?

За училищата и останалите организации съществуват следните възможности:

  • съвместни междусекторни проекти по въпроси от общ интерес на организации от различни страни, социално-икономически сектори и области на образованието и обучението с възможност за сътрудничество с цел подобряване на преподаването и ученето;
  • партньорства между местни и регионални органи, училища и други организации, чрез които се създават международни връзки и въпросите, свързани с училищата, получават по-голяма тежест в местното управление;
  • партньорства за обмен на добри практики в области от общ интерес с възможности за обмен на учители и ученици.
Кой може да участва?
  • училища (от предучилищно до средно образование);
  • местни и регионални институции, които отговарят за училищното образование;
  • всички организации, работещи в областта на училищното образование;
  • някои видове проекти са предназначени специално за училища и местни/регионални органи в областта на училищното образование.
Как се кандидатства?

Информация за процедурите за кандидатстване ще намерите на уебсайтовете на националните агенции.

 
unknown label

How can we help?