Навигационна пътека

Общ преглед — училища

За какво става въпрос?

Една от целите на програма „Еразъм+“ е да се подобри качеството на преподаването и ученето в сферата на предучилищното и училищното образование в Европа.

Тя ще даде възможност на хората, работещи в областта на училищно образование, да развиват своите професионални умения и да работят заедно с партньори от Европа. Ще бъдат подкрепяни дейности като обмен на добри практики и изпробване на новаторски подходи за справяне с общи предизвикателства, например преждевременното напускане на училище или ниското равнище на основни умения. Ще се насърчава и взаимодействието със света извън училището и с други области на образованието и обучението.

Какво включва?

Възможности за служители да участват в дейности за професионално развитие в Европа, включително:

  • структурирани курсове или обучения;
  • командировки с цел преподаване;
  • обмен на опит на работното място или наблюдения.

Сътрудничество между училища или други организации:

  • изграждане на международни стратегически партньорства за сътрудничество по въпроси от общ интерес.

Сътрудничество между училища (eTwinning)

  • учителите могат да общуват помежду си и да работят по съвместни учебни проекти със свои колеги от Европа, да получат достъп до учебни материали и да участват в дейности за професионално развитие.
Кой може да участва?

Следните организации от държавите по програмата:

  • училища (от предучилищни заведения до средни училища);
  • местни и регионални институции, които отговарят за училищното образование;
  • всички, работещи в областта на училищното образование (в някои дейности могат да участват само училища и местни/регионални органи).
 
unknown label

How can we help?