Navigācijas ceļš

“Jean Monnet” – Iespējas pasniedzējiem un pētniekiem

Par ko tieši ir runa?

Programmas “Jean Monnet” pasākumi dod iespēju augstākās izglītības iestādēs pievērsties ar Eiropu saistītiem jautājumiem.

Ko programma piedāvā?

Žana Monē katedra ir augstskolas profesoriem vai pieredzējušiem pasniedzējiem rezervēts pasniedzēja amats ar specializāciju Eiropas Savienības studijās. Šī katedra var tikt nodota tikai vienam profesoram, kuram akadēmiskajā gadā ir jānodarbojas ar pasniegšanu vismaz 90 stundas. Šajās pasniegšanai veltītajās stundās ieskaita stundas, kad pasniedzējs ir tiešā saskarē ar studentiem: lekcijas, seminārus un nodarbības grupām, un tajās var ieskaitīt jebkuru no šīm darbībām arī tālmācības formātā, taču nevar ieskaitīt pasniegšanu atsevišķiem studentiem un/vai viņu uzraudzību. Viņi ir nākamās paaudzes pasniedzēju un pētnieku mentori un padomdevēji. Viņi arī nākamajiem speciālistiem sniedz padziļinātas konsultācijas par Eiropas aspektu, kas piemīt konkrētiem studiju tematiem.

Žana Monē modulis ir īsa Eiropas studiju mācību programma (vai atsevišķs kurss) augstākās izglītības iestādē. Katrā modulī jābūt vismaz 40 mācību stundām akadēmiskajā gadā (ar tiem pašiem noteikumiem kā Žana Monē katedrai (sk. augstāk)). Modulī var pievērsties kādai konkrētai Eiropas studiju disciplīnai; otra iespēja ir īstenot starpdisciplināru pieeju un līdz ar to iesaistīt vairākus profesorus un ekspertus.

Žana Monē izcilības centrs ir vieta, kur sakoncentrētas zināšanas par ES lietām un kompetence šajā jomā. Akadēmiskā atbildība par šo centru jāuzņemas pasniedzējam, kura pārziņa ir Žana Monē katedra. Žana Monē izcilības centrā tiek koncentrētas augsta līmeņa speciālistu (tostarp Žana Monē katedras pārzinātāja un/vai Žana Monē moduļa pārzinātāju) zināšanas un kompetence. Mērķis ir attīstīt sinerģiju starp dažādām Eiropas studiju disciplīnām un resursiem, kā arī nodrošināt starptautisku sadarbību un strukturālas saites starp dažādu valstu augstskolām. Centrs arī nodrošina atvērtību pilsoniskajai sabiedrībai. Žana Monē izcilības centriem ir svarīga loma to studentu intereses piesaistīšanā, kas studē fakultātēs, kuras parasti ar Eiropas lietām nenodarbojas, kā arī politikas veidotāju, valsts pārvaldes darbinieku, organizētās pilsoniskās sabiedrības un plašākas sabiedrības uzmanības piesaistīšanā.

Kas var piedalīties?

Piedalīties var Eiropas Savienības studijās specializējušies pasniedzēji un pētnieki un augstākās izglītības iestādes visā pasaulē. Pieteikuma iesniedzējam jābūt augstākās izglītības iestādei, kas reģistrēta jebkurā no programmas valstīm vai partnervalstīm. Augstskolai, kas reģistrēta programmas valstī, ir jābūt parakstījušai “Erasmus” Augstākās izglītības hartu (ECHE) un tās dalībai hartas īstenošanā jābut spēkā. ECHE nav obligāta partnervalstu augstskolām.

 

How can we help?