Cosán nascleanúna

Jean Monnet - Deiseanna teagaisc agus taighde

Cad é an rud é?

Faoin scéim Jean Monnet cuirtear deiseanna ar fáil gné Eorpach a thabhairt isteach in institiúidí ardoideachais.

Cad atá i gceist leis?

Poist teagaisc le speisialtacht i léann an Aontais Eorpaigh d'ollúna agus léachtóirí sinsearacha ollscoile is ea Ollúnachtaí Jean Monnet. Is ag ollamh amháin a bheidh gach ollúnacht agus ní mór dó 90 uair teagaisc ar a laghad a dhéanamh in aghaidh na bliana acadúla. Tuigtear uaireanta teagaisc mar uaireanta teagmhála le mic léinn i léachtaí, seimineáir agus ranganna teagaisc i gcomhair grúpaí. Is féidir socruithe cianfhoghlama a bheith i gceist le haon cheann acu, ach ní féidir teagasc/maoirseacht mic léinn aonair a áireamh. Is mar mheantóirí agus chomhairleoirí don chéad ghlúin eile múinteoirí agus taighdeoirí a fheidhmíonn siad. Tugann siad treoir chuimsitheach do mhic léinn faoin ngné Eorpach a bhaineann leis an réimse áirithe ina mbeidh a ngairm.

Cúrsaí teagaisc gearra i léann an Aontais Eorpaigh in institiúidí ardoideachais is ea Modúil Jeann Monnet. Tá 40 uair theagaisc ar a laghad i ngach modúl in aghaidh na bliana acadúla (is ionann coinníollacha dó sin agus d'Ollúnachtaí Jean Monnet). Is féidir modúl a bheith dírithe ar dhisciplín ar leith de léann an Aontais Eorpaigh nó is féidir é a bheith dírithe ar dhisciplíní éagsúla sa dóigh go mbeidh ionchur ó roinnt ollúna agus saineolaithe de dhíth lena reáchtáil.

Is éard is Ionaid Bhairr Feabhais Jean Monnet ann lárionaid inniúlachta agus eolais i dtaobh léann an Aontais Eorpaigh. Is ar dhuine a bhfuil Ollúnacht Jean Monnet aige nach mór cúram acadúil aon Ionaid a bheith. In Ionaid Bhairr Feabhais Jean Monnet cruinnítear saineolas agus inniúlachtaí saineolaithe ardléibhéil (Ollúna Jean Monnet agus ollúna i bhfeighil mhodúl Jean Monnet mar shampla) agus forbraítear sineirgíochtaí idir na disciplíní éagsúla agus na hacmhainní éagsúla a chuimsíonn léann an Aontais Eorpaigh, tá sé mar aidhm acu freisin comhghníomhaíochtaí trasnáisiúnta agus naisc struchtúracha le hinstitiúidí acadúla i dtíortha eile a chur ar bun. Cinntíonn siad go bhfuil siad oscailte don tsochaí shibhialta freisin. Tá ról mór ag Ionaid Bhairr Feabhais Jean Monnet i dteagmháil a dhéanamh le mic léinn agus le dámha nach bpléann le réimse an Aontais Eorpaigh de ghnáth, agus chun teagmháil a dhéanamh le lucht déanta beartais, le státseirbhísí, leis an tsochaí shibhialta eagraithe agus leis an bpobal i gcoitinne.

Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Ollúna agus taighdeoirí i léann an Aontais Eorpaigh agus institiúidí ardoideachais ar fud an domhain. Is institiúid ardoideachais atá lonnaithe i dtír chomhpháirtíochta nó i dtír chláir a chaithfidh an t-iarratas a chur isteach. Caithfidh Cairt Ardoideachais Erasmus bheith ag an institiúid más i dtír chláir atá sí. Ní gá sin más i dtír chomhpháirtíochta atá an institiúid.

 

How can we help?