Sti

Jean Monnet – Muligheder for forskning og undervisning

Hvad går det ud på?

Jean Monnet-aktionerne giver de videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at indføre en europæisk dimension.

Hvad omfatter det?

Et Jean Monnet-professorat er en undervisningsstilling med speciale i EU-studier for universitetsprofessorer eller lektorer. Kun én professor kan have professoratet, og vedkommende skal undervise mindst 90 timer pr. studieår. Undervisningstimer omfatter konfrontationstimer som led i gruppeforelæsninger, seminarer eller vejledningstimer. De kan også gennemføres som fjernundervisning, men ikke som eneundervisning og/eller supervision. De er mentorer og rådgivere for næste generation af lærere og forskere. De giver også dybdegående vejledning til kommende fagfolk om det europæiske aspekt af forskellige emner.

Et Jean Monnet-modul er et kort undervisningsprogram (eller kursus) inden for EU-studier på en videregående uddannelsesinstitution. Hvert modul skal bestå af mindst 40 undervisningstimer pr. studieår (på samme betingelser som Jean Monnet-professoratet ovenfor). Modulerne kan fokusere på ét bestemt fag inden for EU-studier eller have tværfaglig tilgang og derfor kræve akademisk input fra flere professorer og eksperter.

Et Jean Monnet-ekspertisecenter er et knudepunkt for kompetence og viden inden for EU-emner. Det akademiske ansvar for centret skal varetages af en indehaver af et Jean Monnet-professorat. Jean Monnet-ekspertisecentre indsamler ekspertise og kompetencer fra eksperter på højt niveau (herunder indehavere af Jean Monnet-professorater og/eller koordinatorer af Jean Monnet-moduler) og skal udvikle synergi mellem de forskellige fag og ressourcer inden for EU-studier og skabe fælles tværnationale aktiviteter med og strukturel tilknytning til akademiske institutioner i andre lande. De sikrer desuden åbenhed over for civilsamfundet. Jean Monnet-ekspertisecentre spiller en vigtig rolle i at nå ud til studerende fra fakulteter, der normalt ikke beskæftiger sig med EU-emner, og til politiske beslutningstagere, embedsmænd, det organiserede civilsamfund og den almindelige befolkning.

Hvem kan deltage?

Professorer og forskere i EU-emner og fra videregående uddannelsesinstitutioner fra hele verden kan deltage. Ansøgninger skal indgives af en videregående uddannelsesinstitution i et program- eller partnerland. Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et programland, skal være i besiddelse af et gyldigt ECHE-charter. Der stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende videregående uddannelsesinstitutioner i partnerlande.

 

How can we help?