Navigačný riadok

Jean Monnet – príležitosti pre politické diskusie a výmeny

O čo ide?

Prostredníctvom programu Jean Monnet môžu akademickí pracovníci diskutovať o záležitostiach EÚ a vymieňať si stratégie s tvorcami politík či ďalšími osobami v príslušnej oblasti.

Týmto spôsobom sa podporí diskusia a úvahy o otázkach týkajúcich sa Európskej únie a zvýšia sa znalosti o Únii a jej postupoch. Okrem toho sa budú hľadať nove pohľady a rôzne metodiky s cieľom zatraktívniť témy týkajúce sa Európskej únie a prispôsobiť ich rôznym druhom cieľových skupín.

Čo to zahŕňa?

Siete programu Jean Monnet posilňujú tvorbu a rozvoj združenia medzinárodných hráčov (inštitúcií vyššieho vzdelávania, centier excelentnosti, oddelení, tímov, jednotlivých odborníkov atď.) v oblasti štúdií o Európskej únii.

Prispievajú k zhromažďovaniu informácií, výmene postupov, získavaniu vedomostí a podpore procesu európskej integrácie na celom svete. Táto akcia môže zároveň podporiť zlepšovanie existujúcich sietí, ktoré uskutočňujú špecifické činnosti, najmä na podporou účasti mladých výskumníkov na témach súvisiacich s EÚ.

Projekty programu Jean Monnet hľadajú riešenia, ako zvýšiť atraktivitu štúdií o Európskej únii testovaním nových metód, pedagogického obsahu a nástrojov určených pre rôzne stupne vzdelávania, zvyšovaním znalostí o štúdiách o EÚ na iných fakultách a podporou informačných aktivít pre pracovníkov verejných orgánov a občianskej spoločnosti.

Kto sa môže zúčastniť?

Siete programu Jean Monnet:

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo iné organizácie pôsobiace v oblasti európskej integrácie z ktorejkoľvek krajiny sveta. Žiadateľ musí byť koordinátor siete, ktorú tvorí najmenej päť zúčastnených inštitúcií z piatich krajín.

Projekty programu Jean Monnet:

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo iné organizácie pôsobiace v oblasti európskej integrácie z ktorejkoľvek krajiny sveta (s výnimkou osobitných inštitúcií presadzujúcich ciele európskeho záujmu určené v právnom základe programu Erasmus +).

 

How can we help?