Cosán nascleanúna

Jean Monnet - Deiseanna do dhíospóireacht faoi bheartas agus do mhalartú beartais

Cad é an rud é?

Tugann an scéim Jean Monnet deis d'acadóirí saincheisteanna faoin Aontas Eorpach a phlé agus straitéisí a roinnt le lucht déanta beartais agus le daoine eile ina réimsí féin.

Dá thoradh sin, cothófar plé agus machnamh ar shaincheisteanna faoin Aontas Eorpach agus méadófar eolas ar an Aontas agus ar a chuid próiseas sa dóigh go neartófar eolas ar an Aontas Eorpach i gcomhthéacsanna sonracha. Thairis sin, fiosrófar slite agus modhanna nua le léann an Aontais Eorpaigh a dhéanamh níos tarraingtí agus níos oiriúnaí do spriocghrúpaí éagsúla.

Cad atá i gceist leis?

Líonraí Jean Monnet– cothaítear cruthú agus forbairt cuibhreannas de ghníomhairí idirnáisiúnta (institiúidí ardoideachais, ionaid bharr feabhais, ranna, foirne, saineolaithe, etc.) i léann an Aontais Eorpaigh.

– cuirtear le bailiú eolais, malartú cleachtas, ardú feasachta agus cur chun cinn an phróisis chomhtháthaithe Eorpaigh ar fud an domhain. Leis an scéim is féidir tacú le líonraí atá ann cheana freisin i ndáil le gníomhaíochtaí sonracha, go háirithe maidir le cothú rannpháirtíochta taighdeoirí óga i dtéamaí a bhaineann leis an Aontas.

Tionscadail Jean Monnet– iniúchtar conas is féidir léann an Aontais Eorpaigh a dhéanamh níos tarraingtí trí thástáil a dhéanamh ar mhodhanna nua, ar ábhar teagaisc nua agus ar uirlisí nua ag leibhéil éagsúla oideachais, trí eolas ar léann an Aontais Eorpaigh a mhéadú i ndámha eile agus trí thacú le hardú feasachta ball foirne in údaráis phoiblí agus na sochaí sibhialta.

Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Líonraí Jean Monnet:

Institiúidí ardoideachais nó eagraíochtaí eile atá gníomhach i réimse an chomhtháthaithe Eorpaigh, i dtír ar bith ar domhan. Caithfidh an institiúid a dhéanfaidh an t-iarratas bheith ina comhordaitheoir ar an líonra, agus caithfidh ar a laghad cúig institiúid ó chúig thír éagsúla bheith sa líonra.

Tionscadail Jean Monnet:

Institiúidí ardoideachais nó eagraíochtaí eile atá gníomhach i léann an Aontais Eorpaigh, i dtír ar bith ar domhan (seachas na hinstitiúidí sonracha atá ag saothrú aidhm de leas Eorpach atá ainmnithe i mbunús dlí an chláir Erasmus+).

 

How can we help?