Navigačný riadok

Jean Monnet – spolupráca medzi organizáciami

O čo ide?

Programom Jean Monnet sa podporujú združenia, ktorých výslovným účelom je prispievať k štúdiu európskeho integračného procesu. Združenia by mali byť interdisciplinárne a prístupné všetkým zainteresovaným profesorom, učiteľom a výskumníkom, ktorí sa špecializujú na záležitosti Európskej únie v príslušnej krajine alebo regióne. Mali by reprezentovať akademickú obec v oblasti štúdií o Európskej únii na národnej, regionálnej alebo nadnárodnej úrovni. Podporu získajú len tie združenia, ktoré sú úradne zaregistrované a majú nezávislé právne postavenie.

Čo to zahŕňa?

Počas trvania grantu môžu združenia väčšinou vykonávať širokú škálu činností, napríklad:

  • organizácia a uskutočňovanie štatutárnych činností združení, ktoré sa zaoberajú štúdiami o Európskej únii a venujú sa tejto problematike (napr. uverejňovanie informačného bulletinu, vytvorenie špecializovanej webovej lokality, organizácia výročných zasadnutí správnej rady či osobitných propagačných podujatí zameraných na väčšie zviditeľnenie tematiky európskej únie atď.),
  • propagácia faktov o Európskej únii medzi širšou verejnosťou a posilňovanie aktívneho občianstva.
Kto sa môže zúčastniť?

Každé združenie profesorov a výskumníkov, ktorí sa špecializujú na štúdium o Európskej únii, zriadené v ktorejkoľvek krajine sveta. Výslovným účelom združenia musí byť prispievanie k štúdiu európskeho integračného procesu na vnútroštátnej alebo nadnárodnej úrovni. Združenie musí mať interdisciplinárny charakter.

Do konca roka 2020 bude môcť prispieť k zlepšovaniu znalostí o EÚ približne 100 združení a 10 inštitúcií.

 

How can we help?