Navigačný riadok

Jean Monnet – spolupráca medzi inštitúciami

O čo ide?

Prvkami tejto akcie Jean Monnet sú:

  • Podpora inštitúcií

Táto akcia podporuje inštitúcie, ktoré skvalitňujú pedagogické aktivity a odbornú prípravu v oblastiach týkajúcich sa Európskej únie na postgraduálnej úrovni a/alebo organizované pre iné relevantné zainteresované strany. Zároveň podporuje činnosti zamerané na zber, prácu, analýzu, popularizáciu a výučbu predmetov týkajúcich sa Európskej únie.

  • Podpora združení

Jean Monnet podporuje združenia, ktorých výslovným účelom je prispieť k štúdiu európskeho integračného procesu. Tieto združenia by mali byť interdisciplinárne a otvorené všetkým zainteresovaným profesorom, vyučujúcim a výskumným pracovníkom, ktorí sa špecializujú na otázky Európskej únie v príslušnej krajine alebo regióne. Mali by reprezentovať akademickú obec v oblasti štúdií o Európskej únii na národnej, regionálnej alebo nadnárodnej úrovni. Podpora sa poskytne len združeniam, ktoré sú úradne registrované a majú právnu subjektivitu.

Čo to zahŕňa?

Počas trvania grantu môžu inštitúcie a združenia uskutočňovať široký rozsah činností, akými sú napríklad:

V prípade inštitúcií:

  • zhromažďovanie, analýza a šírenie faktov a znalostí o Európskej únii,
  • organizácia magisterských kurzov v oblastiach týkajúcich sa Európskej únie alebo pokročilej odbornej prípravy pre odborníkov z praxe a zamestnancov miestnych a regionálnych orgánov.

V prípade združení:

  • organizácia a uskutočňovanie štatutárnych činností združení, ktoré sa zaoberajú štúdiami o Európskej únii a venujú sa tejto problematike (napr. uverejňovanie informačného bulletinu, vytvorenie špecializovanej webovej lokality, organizácia výročných zasadnutí správnej rady či osobitných propagačných podujatí zameraných na väčšie zviditeľnenie tematiky európskej únie atď.),
  • propagácia faktov o Európskej únii medzi širšou verejnosťou a posilňovanie aktívneho občianstva.
Kto sa môže zúčastniť?

Inštitúcie programu Jean Monnet:

Inštitúcie pôsobiace v oblastiach týkajúcich sa Európskej únie so sídlom v krajine zapojenej do programu alebo partnerskej krajine. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú inak oprávnené požiadať o postavenie centra excelentnosti Jean Monnet alebo katedru Jean Monnet, sa na tejto akcii nemôžu zúčastniť.

Združenia programu Jean Monnet:

Všetky združenia profesorov a výskumníkov, ktoré sa špecializujú na oblasť štúdií o Európskej únii, kdekoľvek na svete. Výslovným účelom tohto združenia musí byť príspevok k štúdiu európskeho integračného procesu na národnej alebo nadnárodnej úrovni. Združenie musí mať interdisciplinárnu povahu.

Do konca roka 2020 bude môcť prispieť k zlepšovaniu znalostí o EÚ približne 100 združení a 10 inštitúcií.

 

How can we help?