Navigācijas ceļš

Programma “Jean Monnet” – Iestāžu sadarbība

Par ko ir runa?

Šī programmas “Jean Monnet” darbība izpaužas kā atbalsts iestādēm un apvienībām.

  • Atbalsts iestādēm

Ar šo darbību tiek sniegta palīdzība iestādēm, kuras pēcdiploma studiju līmenī izvērš pasniedzēju un pasniegšanas darbu par tematiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību, un/vai citiem atbilstīgiem dalībniekiem. Tā arī stimulē pasākumus, kuru mērķis ir izstrādāt, analizēt un popularizēt ar Eiropas Savienību saistītus tematus un to pasniegšanu.

  • Atbalsts apvienībām

No “Jean Monnet” līdzekļiem atbalsta apvienības, kuru primārais darbības mērķis ir veicināt Eiropas integrācijas procesa studijas. Šādām apvienībām ir jābūt starpdisciplinārām un atvērtām visiem ieinteresētajiem profesoriem, pasniedzējiem un pētniekiem, kuri savā valstī vai reģionā ir specializējušies Eiropas Savienības lietās. Tajās ir jābūt pārstāvētai Eiropas studiju akadēmiskajai videi valsts, reģionālā vai starptautiskā līmenī. Atbalstu sniegs tikai oficiāli reģistrētām apvienībām, kuras ir juridiski neatkarīgas.

Ko programma piedāvā?

Dotācijas piešķiršanas lēmuma darbības laikā iestādes un apvienības parasti veic dažāda veida pasākumus. Turpinājumā ir daži to piemēri.

Ko dara iestādes:

  • vāc, padziļināti analizē un izplata faktus un zināšanas par Eiropas Savienību,
  • rīko maģistra līmeņa kursus par Eiropas Savienības lietām vai padziļinātas mācības speciālistiem un vietējo un reģionālo pašvaldību darbiniekiem.

Ko dara apvienības:

  • organizē un īsteno apvienību statūtos noteiktas darbības, kuras saistītas ar Eiropas studijām un ES lietām (piemēram, publicē biļetenu, izveido īpašu tīmekļa vietni, rīko ikgadēju valdes sanāksmi, organizē īpašus informatīvus pasākumus, kuru mērķis ir pievērst plašākas sabiedrības uzmanību ar ES saistītiem tematiem u.c.),
  • iepazīstina sabiedrību ar faktiem par Eiropas Savienību, lai veicinātu aktīvu pilsoniskumu.
Kas var piedalīties?

Iestādes

Iesaistīties var iestādes, kas aktīvi strādā pie tematiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību, un ir reģistrētas programmas valstī vai partnervalstīs. Šajā darbībā nevar piedalīties augstākās izglītības iestādes, kuras ir tiesīgas lūgt, lai tās atzīst par “Jean Monnet” izcilības centru vai “Jean Monnet” katedru.

Apvienības

Jebkura tādu pasniedzēju un pētnieku apvienība, kuri specializējas Eiropas studijās (apvienība var atrasties jebkurā pasaules valstī). Apvienībai ir jābūt skaidri definētam mērķim veicināt Eiropas integrācijas procesa pētījumus valsts vai starptautiskā līmenī. Apvienībai ir jābūt starpdisciplinārai.

Līdz 2020. gadam ES tēla veidošanā savu ieguldījumu varēs sniegt apmēram 100 apvienības un 10 iestādes.

 

How can we help?