Naršymo kelias

„Jean Monnet“. Institucijų bendradarbiavimas

Bendroji informacija

Pagal šį „Jean Monnet“ veiksmą remiamos institucijos ir asociacijos.

  • Parama institucijoms

Pagal šį veiksmą remiamos mokymo įstaigos, norinčios pagerinti Europos Sąjungos dalykų dėstymą magistrantūros lygmeniu ir (arba) kitiems suinteresuotiesiems subjektams. Taip pat skatinama veikla, kuria siekiama tobulinti, analizuoti ir populiarinti Europos Sąjungos dalykus ir jų dėstymą bei kaupti šios srities žinias.

  • Parama asociacijoms

Pagal šį „Jean Monnet“ veiksmą remiamos asociacijos, siekiančios aiškaus tikslo – prisidėti prie Europos integracijos proceso studijų. Tokios asociacijos turėtų būti daugiadisciplinės ir galimybė tapti jų nariais turėtų būti suteikiama visiems suinteresuotiems profesoriams, dėstytojams ir mokslininkams, atitinkamoje šalyje arba regione besispecializuojantiems Europos Sąjungos klausimais. Jos turėtų atstovauti akademinei Europos Sąjungos studijų bendruomenei nacionaliniu, regioniniu arba viršnacionaliniu lygmenimis. Parama bus teikiama tik toms asociacijoms, kurios yra oficialiai įregistruotos ir turi nepriklausomą teisinį statusą.

Kas numatyta?

Dotacijos laikotarpiu institucijos ir asociacijos paprastai gali vykdyti įvairią veiklą. Ji nurodyta toliau.

Institucijos:

  • renka, plėtoja, analizuoja ir skleidžia faktus ir žinias apie Europos Sąjungą,
  • organizuoja magistrantūros lygmens kursus Europos Sąjungos klausimais arba profesinį aukštesnįjį mokymą, skirtą praktikuojantiems specialistams, vietos ir regionų valdžios institucijų tarnautojams.

Asociacijos:

  • organizuoja ir vykdo teisės aktuose nustatytą asociacijų, besirūpinančių Europos Sąjungos studijomis ir Europos Sąjungos klausimais, veiklą (pvz., skelbia naujienlaiškius, kuria tikslines svetaines, organizuoja metinius valdybos posėdžius, organizuoja specialius reklaminius renginius, kuriais siekiama užtikrinti didesnį Europos Sąjungos studijų dalykų matomumą, ir kt.),
  • viešina faktus apie Europos Sąjungą plačiajai visuomenei skatindamos aktyvų pilietiškumą.
Kas gali dalyvauti?

„Jean Monnet“ institucijos

Institucijos, veikiančios Europos Sąjungos mokomojo dalyko srityje ir įsteigtos programos šalyse arba šalyse partnerėse. Aukštojo mokslo įstaigos, atitinkančios reikalavimus, kad galėtų teikti paraišką dėl „Jean Monnet“ kompetencijos centro arba „Jean Monnet“ profesūros, negali teikti paraiškos vykdyti šią veiklą.

„Jean Monnet“ asociacijos

Bet kokia Europos Sąjungos studijų srityje besispecializuojančių profesorių ir mokslininkų asociacija, įkurta bet kurioje pasaulio šalyje. Asociacija turi siekti aiškaus tikslo prisidėti prie Europos integracijos proceso studijų nacionaliniu arba tarpvalstybiniu lygmeniu. Asociacija turi būti tarpdisciplinio pobūdžio.

Iki 2020 m. pabaigos apie 100 asociacijų ir 10 institucijų galės prisidėti prie ES įvaizdžio formavimo.

 

How can we help?