Navigatsioonitee

Jean Monnet – asutustevaheline koostöö

Mis see on?

See Jean Monnet’ meede hõlmab järgmist:

  • Toetus akadeemilistele asutustele

Selle meetme raames pakutakse tuge akadeemilistele asutustele, mis edendavad magistri- või doktoriõppe tasandil ja/või muid asjakohaseid sidusrühmi silmas pidades Euroopa Liitu käsitlevate õppeainetega seotud õpetamis- ja koolitamistegevust. Samuti toetatakse tegevust, mille eesmärk on koguda, täiustada, analüüsida ja edendada Euroopa Liitu käsitlevaid õppeaineid ning nende õpetamist.

  • Toetus akadeemilistele ühendustele

Jean Monnet’ meetme raames toetatakse akadeemilisi ühendusi, mille selge eesmärk on aidata kaasa Euroopa lõimumisprotsessi uurimisele. Sellised ühendused peaksid olema valdkonnaülesed ning avatud asjaomases riigis või piirkonnas kõikidele huvitatud õppejõududele, õpetajatele ja teadlastele, kes on spetsialiseerunud Euroopa Liiduga seotud teemadele. Ühendused peaksid olema Euroopa Liidu uuringutega tegelevates akadeemilistes ringkondades esinduslikud piirkonna, riigi või riigiülesel tasandil. Toetatakse vaid neid ühendusi, mis on ametlikult registreeritud ja mis on iseseisvad juriidilised isikud.

Mida see hõlmab?

Akadeemilised asutused ja ühendused võivad tegeleda toetuse saamise perioodil kõikvõimalike tegevustega, milleks on näiteks:

asutuste puhul:

  • Euroopa Liiduga seotud faktide ja teadmiste kogumine, täiustamine, analüüsimine ning levitamine;
  • Euroopa Liidu teemaliste magistriõppekursuste või praktikutele või kohalike ja piirkondlike omavalitsuste töötajatele professionaalse täiendusõppe korraldamine;

ühenduste puhul:

  • Euroopa Liidu uuringute ja Euroopa Liidu teemadega tegelevate ühenduste põhikirjajärgse tegevuse korraldamine ja elluviimine (nt uudiskirja avaldamine, spetsiaalse veebisaidi loomine, iga-aastase juhatuse koosoleku korraldamine, Euroopa Liiduga seotud teemade nähtavuse suurendamiseks ette nähtud spetsiaalsete esitluste korraldamine);
  • Euroopa Liiduga seotud faktide laiem avalikustamine, millega suurendatakse kodanikuaktiivsust.
Kes saavad osaleda?

Jean Monnet’ akadeemilised asutused

Euroopa Liiduga seotud valdkondadega tegelevad akadeemilised asutused, mis on asutatud mis tahes programmi- või partnerriigis. Kõrgkoolidel, kes on abikõlblikud Jean Monnet' tippkeskuse või Jean Monnet' õppetooli meetme raames, ei ole õigust sellist liiki toetust taotleda.

Jean Monnet' akadeemilised ühendused

Iga Euroopa Liidu uuringutele spetsialiseerunud õppejõudude või teadlaste ühendus, mis on loodud ükskõik millises maailma riigis. Ühenduse selge eesmärk peab olema aidata kaasa Euroopa lõimumisprotsessi uurimisele riigi või riikidevahelisel tasandil. Ühendus peab olema laadilt valdkonnaülene.

2020. aasta lõpuks saavad ELi maine kujundamisse oma panuse anda ligikaudu 100 ühendust ja 10 asutust.

 

How can we help?