Navigācijas ceļš

Īsi par programmu “Jean Monnet”

Par ko tieši ir runa?

Programmas “Jean Monnet” pasākumu mērķis ir visā pasaulē veicināt izcilību Eiropas lietu pasniegšanā un pētīšanā. Vēl viens to mērķis ir veicināt dialogu starp akadēmisko pasauli un politikas veidotājiem, jo īpaši lietās, kas saistītas ar ES politikas pārvaldību.

Eiropas Savienības studijas ietver visas Eiropas pētniecību, īpaši pievēršoties Eiropas integrācijas procesam (gan tā iekšējiem, gan ārējiem aspektiem). Šajā disciplīnā pēta arī ES lomu globalizētā pasaulē un aktīva Eiropas pilsoniskuma veicināšanā un dialogā starp tautām un kultūrām.

Kādi ir mērķi?

Programmas “Jean Monnet” darbības pozitīvi un ilgstoši ietekmē dalībniekus, atbalstošās organizācijas, kā arī politikas sistēmas.

Šo darbību mērķis ir sasniegt šādus rezultātus:

  • labākas nodarbinātības iespējas un karjeras izredzes augstskolu beidzējiem, viņu studijās iekļaujot un nostiprinot Eiropas dimensiju;
  • lielāka interese par Eiropas Savienību un labāka tās izpratne, kas nodrošinātu aktīvāku pilsonisko līdzdalību;
  • atbalsts jauniem pētniekiem un pasniedzējiem, kuri vēlas pētīt ES lietas vai tās pasniegt;
  • plašākas iespējas augstskolu mācībspēkiem (labākas profesionālās un karjeras attīstības iespējas);
  • labākas iestāžu spējas mācīt un pētīt ES lietas, proti, uzlabota vai inovatīva mācību programma; labākas spējas piesaistīt izcilus studentus; aktīvāka sadarbība ar partneriem no citām valstīm; vairāk naudas, ko izglītības iestādē atvēl ES lietu mācīšanai un pētīšanai;
  • modernāka, dinamiskāka, motivējošāka un profesionālāka vide organizācijas iekšienē, kas veicina jauno pētnieku un pasniedzēju profesionālo attīstību; gatavība integrēt paraugpraksi un jaunas ar ES saistītas tēmas didaktiskajās programmās un iniciatīvās; sinerģija ar citām organizācijām.

Programmas “Jean Monnet” darbības rosina atbalstīt un dažādot ES studijas visā pasaulē, kā arī vairāku fakultāšu un nodaļu mācībspēku plašāku līdzdalību Eiropas lietu pasniegšanā un pētīšanā.

Kas var piedalīties?

Piedalīties var augstākās izglītības iestādes visā pasaulē. Tomēr dažas darbības ir pieejamas tikai Eiropas lietās specializējušos pasniedzēju un pētnieku apvienībām.

 

How can we help?