Naršymo kelias

Programos „Jean Monnet“ apžvalga

Bendroji informacija

„Jean Monnet“ veiksmais siekiama skatinti ES dalykų dėstymo ir mokslinių tyrimų kompetenciją visame pasaulyje. Be to, šių veiksmų tikslas – skatinti akademinio pasaulio ir politikų dialogą, visų pirma siekiant tobulinti įvairių krypčių ES politikos valdymą.

Europos Sąjungos studijos apima visos Europos studijas, ypatingą dėmesį skiriant Europos integracijos procesui ir jo vidaus bei išorės aspektams. Ši disciplina taip pat apima ES vaidmenį globalizuotame pasaulyje ir vaidmenį, kurį ji atlieka skatindama aktyvų Europos pilietiškumą ir žmonių bei kultūrų dialogą.

Tikslai

„Jean Monnet“ veiksmais jų dalyviams, juos remiančioms organizacijoms, taip pat politikos sistemoms, pagal kurias tie veiksmai yra rengiami, turėtų būti daromas ilgalaikis teigiamas poveikis.

„Jean Monnet“ veiksmais siekiama tokių rezultatų:

  • daugiau įsidarbinimo galimybių ir geresnių karjeros perspektyvų jauniems absolventams, į jų studijas įtraukiant Europos matmenį ar jį sustiprinant;
  • didesnio domėjimosi Europos Sąjunga ir dalyvavimu jos procesuose, kuris turėtų užtikrinti, kad piliečiai taptų aktyvesni;
  • paramos jauniems mokslininkams ir profesoriams, norintiems vykdyti mokslinius tyrimus ES klausimais ir dėstyti tuos dalykus;
  • daugiau galimybių akademiniams darbuotojams siekti profesinio tobulėjimo ir kopti karjeros laiptais;
  • geresnio mokslo įstaigų pasirengimo dėstyti ES dalykus arba atlikti tos srities mokslinius tyrimus: patobulintų arba novatoriškų mokymo programų, daugiau galimybių pritraukti geriausius studentus, glaudesnio bendradarbiavimo su partneriais iš kitų šalių, mokslo įstaigose daugiau lėšų ES dalykų dėstymui ir jų moksliniams tyrimams;
  • šiuolaikiškesnės, dinamiškesnės, atsakingesnės ir profesionalesnės aplinkos organizacijoje: skatinti jaunų mokslininkų ir profesorių profesinį tobulėjimą; pasirengti į didaktines programas ir iniciatyvas įtraukti gerąją patirtį ir naujus ES klausimus, atvirumo sąveikai su kitomis organizacijomis.

„Jean Monnet“ veiksmais remiamas ES studijų skatinimas ir diversifikavimas visame pasaulyje, taip pat aktyvesnis fakultetų ir katedrų darbuotojų dalyvavimas ES dalykų dėstymo ir mokslinių tyrimų veikloje.

Kas gali dalyvauti?

Galimybių suteikiama viso pasaulio aukštojo mokslo įstaigoms. Be to, kai kuriuose veiksmuose gali dalyvauti institucijos, veikiančios Europos Sąjungos mokomojo dalyko srityje, ir Europos Sąjungos studijų srityje besispecializuojančių profesorių ir mokslininkų asociacijos.

 

How can we help?