Cosán nascleanúna

Forléargas - Jean Monnet

Cad é an rud é?

Is é aidhm na scéime Jean Monnet sármhaitheas a chur chun cinn i dteagasc agus i dtaighde i dtaobh léann an Aontais Eorpaigh ar fud an domhain. Tá sé mar aidhm aici freisin idirphlé a chothú idir acadóirí agus lucht déanta beartais, go háirithe chun feabhas a chur ar rialachas bheartais an Aontais Eorpaigh.

Cuimsíonn léann an Aontais Eorpaigh staidéar ar an Eoraip ina hiomláine ag díriú go háirithe ar an bpróiseas comhtháthaithe Eorpach – an ghné inmheánach agus an ghné sheachtrach de araon. Baineann an t-ábhar seo le ról an Aontais Eorpaigh i saol domhandaithe chomh maith leis an méid a dhéanann sé chun saorántacht ghníomhach agus idirphlé idir daoine agus idir cultúir a chothú.

Cad iad na haidhmeanna agus na cuspóirí?

Bíonn tionchar dearfach fadtéarmach ag na gníomhaíochtaí a dhéantar faoin scéim Jean Monnet ar na daoine rannpháirteacha, ar na heagraíochtaí a chuireann chun cinn é, agus ar na córais bheartais ina bhfuil siad leabaithe.

Is iad na cuspóirí seo a leanas atá mar aidhm ag an scéim Jean Monnet:

  • infhostaitheacht agus deiseanna gairme céimithe óga a fheabhsú trí ghné Eorpach a thabhairt isteach agus a threisiú ina gcuid staidéir
  • spéis i dtuiscint ar an Aontas Eorpach agus rannpháirtíocht ann a mhéadú, sa dóigh go mbeidh an saoránach níos gníomhaí
  • tacaíocht a thabhairt do thaighdeoirí óga agus d'ollúna óga ar mian leo taighde agus teagasc a dhéanamh faoin Aontas Eorpach
  • deiseanna ball foirne acadúil a mhéadú ó thaobh forbairt ghairmiúil agus ghairme de.
  • cumas institiúidí a mhéadú teagasc agus taighde faoi chúrsaí an Aontais Eorpaigh a dhéanamh: curaclaim fheabhsaithe nó nuálacha; cumas méadaithe mic léinn shármhaithe a mhealladh chucu; comhar treisithe le comhpháirtithe ó thíortha eile; méadú ar leithdháileadh acmhainní airgeadais in institiúidí ar theagasc agus ar thaighde i dtaobh ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach
  • timpeallacht níos nua-aimseartha, níos tiomanta agus níos gairmiúla in institiúidí: forbairt ghairmiúil taighdeoirí óga agus ollúna óga a chur chun cinn; ullamh le dea-chleachtais agus ábhair nua a bhaineann leis an Aontas a chuimsiú i gcláir theagaisc agus i dtionscaimh; oscailte do shineirgíocht le heagraíochtaí eile.

Cothaíonn an scéim Jean Monnet léann an Aontais Eorpaigh ar fud an domhain agus méadaíonn sí rannpháirtíocht ball foirne ó dhámha agus ó ranna éagsúla i dteagasc agus i dtaighde i dtaobh an Aontais Eorpaigh.

Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Tá deiseanna ann d'institiúidí ardoideachais ar fud an domhain. Thairis sin, tá gníomhaíochtaí áirithe a chuirtear ar fáil d'institiúidí atá gníomhach i léann an Aontais Eorpaigh agus do chomhlachais ollúna agus taighdeoirí a bhfuil léann an Aontais Eorpaigh mar speisialtacht acu.

 

How can we help?