Navigatsioonitee

Ülevaade – Jean Monnet

Millega on tegemist?

Jean Monnet’ meetmete eesmärk on edendada kogu maailmas tipptaset Euroopa Liidu uuringutega seotud õppe- ja uurimistöös. Samuti on nende meetmete eesmärk edendada dialoogi akadeemiliste ringkondade ja poliitikakujundajate vahel, eelkõige selleks, et tõhustada ELi poliitika juhtimist.

Euroopa Liidu uuringutes käsitletakse Euroopat tervikuna, pannes erilist rõhku Euroopa lõimumisprotsessile, vaadeldes nii selle sisemisi kui ka väliseid aspekte. Euroopa Liidu uuringud hõlmavad ka ELi rolli üleilmastunud maailmas ning aktiivseks Euroopa kodanikuks olemise ning inimeste ja kultuuride vahelise dialoogi edendamisel.

Millised on eesmärgid?

Jean Monnet’ meetmete mõju asjaomastele osalejatele, meetmeid edendavatele organisatsioonidele ja poliitikasüsteemidele, mille raames meetmed on kujundatud, on positiivne ning pikaajaline.

Jean Monnet’ meetmete eesmärgiks on saavutada järgmised tulemused:

  • noorte kõrgkoolilõpetajate suurem tööalane konkurentsivõime ja paremad karjääriväljavaated tänu Euroopa mõõtme kaasamisele nende õpingutesse või selle mõõtme tugevdamisele;
  • suurem huvi Euroopa Liidust aru saamise ja liidu tegevuses osalemise vastu, mille tulemuseks on aktiivsemad kodanikud;
  • toetus noortele teadlastele ja õppejõududele, kes soovivad tegeleda uurimistööga ning õpetada ELi teemadega seonduvat;
  • akadeemilise personali suuremad ametialase arengu ja karjääri edendamise võimalused;
  • asutuste suurem suutlikkus tegeleda ELi-teemalise õppe- ja uurimistööga: täiendatud või innovaatilised õppekavad; asutuste paremad võimalused meelitada ligi tipptasemel üliõpilasi; tugevdatud koostöö teistest riikidest pärit partneritega; suuremate rahaliste vahendite eraldamine ELi-teemalisele õppe- või uurimistööle õppeasutuse siseselt;
  • tänapäevasem, dünaamilisem, pühendunum ja professionaalsem organisatsioonisisene keskkond: noorte teadlaste ja õppejõudude ametialase arengu edendamine; valmidus lõimida didaktilistesse programmidesse ja algatustesse häid tavasid ning uusi ELiga seotud õppeaineid; avatus sünergiatele teiste organisatsioonidega.

Jean Monnet’ meetmed toetavad ELi uuringute edendamist ja mitmekesistamist kogu maailmas ning samuti kaasavad Euroopa Liitu käsitlevasse õppe- ja uurimistöösse töötajaid rohkematest teaduskondadest ja osakondadest, tõhustades ühtlasi nende osalust.

Kes saavad osaleda?

Osalemisvõimalus on kõrgkoolidel kogu maailmast. Lisaks sellele on teatavad meetmed avatud ka Euroopa Liidu uuringutega tegelevatele õppejõudude ja teadlaste ühingutele.

 

How can we help?