Навигационна пътека

Общ преглед — „Жан Моне“

За какво става въпрос?

Действията по инициативата „Жан Моне“ имат за цел насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на Европейския съюз в целия свят. Тези действия също така са насочени към стимулиране на диалога между академичната общност и създателите на политики, по-специално с цел подобряване на управлението на политиките на ЕС.

Изучаването на Европейския съюз включва изучаването на Европа в нейната цялост със специален акцент върху вътрешните и външните аспекти на процеса на европейската интеграция. Тази дисциплина обхваща и ролята на ЕС в глобализирания свят и за популяризирането на активното европейско гражданство и диалога между хората и културите.

Какви са целите?

Действията по инициативата „Жан Моне“ следва да генерират положителни и дълготрайни въздействия за участниците, за организациите, както и за системите на политиката, в които те се провеждат.

Те имат следните цели:

  • повишаване на пригодността за заетост и подобряване на перспективите за професионална реализация на завършващите образованието си младежи посредством включване или засилване на европейското измерение в тяхното обучение;
  • повишаване на интереса към знания за Европейския съюз и участие в неговото функциониране, което води до по-активно гражданство;
  • подкрепа за млади изследователи и за университетски преподаватели, които желаят да се занимават с научни изследвания и преподаване по теми, свързани с ЕС;
  • повишаване на възможностите за професионално и кариерно развитие за академичния персонал;
  • повишаване на капацитета на институциите за преподаване и научни изследвания по теми, свързани с ЕС: усъвършенстване или изготвяне на новаторски учебни програми; повишаване на капацитета за привличане на отлични студенти; засилване на сътрудничеството с партньори от други държави; отпускане на повече финансови ресурси за научни изследвания и преподаване по свързани с ЕС теми в рамките на институциите;
  • създаване на по-модерна, динамична, ангажирана и професионална среда в организациите: насърчаване на професионалното развитие на млади изследователи и университетски преподаватели; готовност за интегриране на добри практики и нови дисциплини, свързани с ЕС, в учебните програми и в инициативи; отвореност за взаимодействие с други организации.

С действията по инициативата „Жан Моне“ ще се насърчава популяризирането и диверсификацията на изучаването на ЕС в целия свят, както и увеличаването на участието на персонал от повече факултети и департаменти в преподавателски и научноизследователски дейности, посветени на Европейския съюз.

Кой може да участва?

Съществуват възможности за висши учебни заведения в целия свят. Освен това някои действия са отворени за участие за институции, занимаващи се с изучаване на въпроси, свързани с Европейския съюз, и за асоциации на университетски преподаватели и изследователи, специализирани в областта на изследванията на Европейския съюз.

 
unknown label

How can we help?