Navigačný riadok

Spolupráca s krajinami mimo EÚ

O čo ide?

Európske inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ako aj jednotlivci môžu spolupracovať s partnerskými inštitúciami mimo EÚ formou medzinárodnej mobility, spoločných diplomov a medzinárodných partnerstiev spolupráce vrátane budovania kapacít a rozvoja ľudských zdrojov v rozvíjajúcich sa a rozvojových častiach sveta.

Čo je cieľom?

Projekty vzdelávacej mobility a budovania kapacít môžu zlepšovať znalosti, modernizovať systémy a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a vytvárať lepšie partnerstvá medzi vzdelávacími systémami v EÚ a vo svete. Príležitosti, ktoré sa poskytujú prostredníctvom programu Erasmus+, ako napríklad vysokokvalitné štipendiá Erasmus Mundus, môžu prispieť k zatraktívneniu Európy ako destinácie na štúdium.

Aké sú možnosti spolupráce s partnermi mimo EÚ?

Na týchto akciách, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na inštitúcie v krajinách zapojených do programu, sa môžu zúčastniť aj partnerské krajiny mimo EÚ pod podmienkou, že prinesú projektu osobitnú pridanú hodnotu:

Kto sa môže zúčastniť?

Prihlásiť sa môžu inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v krajinách zapojených do programu. Študenti magisterského štúdia a doktorandi sa môžu hlásiť jednotlivo na spoločné magisterské a spoločné doktorandské programy. Študenti a zamestnanci inštitúcií, ktoré majú s partnerskými inštitúciami uzavretú medziinštitucionálnu dohodu o mobilite, môžu podať žiadosť na svojom oddelení pre medzinárodné záležitosti.

Informácie a kontakty

Inštitúcie z krajín zapojených do programu môžu kontaktovať svoju národnú agentúru, ktorá im poskytne podrobnejšie informácie o mobilite študentov a pracovníkov, ako aj strategických partnerstvách. Agentúra EACEA poskytuje podrobnejšie informácie o spoločnom magisterskom štúdiu, budovaní kapacít a znalostných alianciách.

Inštitúcia z partnerskej krajiny sa môže obrátiť na európske partnerské inštitúcie, ktoré jej poskytnú viac informácií o mobilite študentov a pracovníkov, strategických partnerstvách a znalostných alianciách. Agentúra EACEA poskytuje podrobnejšie informácie o spoločnom magisterskom štúdiu a budovaní kapacít.

Študenti môžu požiadať o štipendium na účasť na spoločnom magisterskom alebo doktorandskom programe na vysokej úrovni. Je potrebné, aby si na webovej lokalite agentúry EACEA zvolili štúdium a podali žiadosť priamo konzorciu.

Študenti alebo pracovníci môžu získať grant na medzinárodnú mobilitu, ak má ich inštitúcia uzavretú medziinštitucionálnu dohodu o medzinárodnej mobilite s partnerskou inštitúciou. Viac informácií o rozpočtových prioritách EÚ v tejto oblasti nájdete v poznámke o medzinárodnej mobilite kreditovpdf(177 kB).

 

How can we help?