Navigačný riadok

Spolupráca s krajinami mimo EÚ

O čo ide?

Európske inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ako aj jednotlivci môžu spolupracovať s partnerskými inštitúciami mimo EÚ formou medzinárodnej mobility, spoločných diplomov a medzinárodných partnerstiev spolupráce vrátane budovania kapacít a rozvoja ľudských zdrojov v rozvíjajúcich sa a rozvojových častiach sveta.

Čo je jej cieľom?

Projekty vzdelávacej mobility a budovania kapacít môžu zlepšovať znalosti, modernizovať systémy a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a vytvárať lepšie partnerstvá medzi vzdelávacími systémami v EÚ a tretích krajinách. Príležitosti, ktoré sa poskytujú prostredníctvom programu Erasmus+, ako napríklad vysokokvalitné štipendiá Erasmus Mundus, môžu prispieť k zatraktívneniu Európy ako destinácie na štúdium.

Aké sú možnosti spolupráce s partnermi mimo EÚ?

Na týchto akciách, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na inštitúcie v krajinách zapojených do programu, sa môžu zúčastniť aj partnerské krajiny mimo EÚ pod podmienkou, že prinesú projektu osobitnú pridanú hodnotu:

Kto sa môže zúčastniť?

Prihlásiť sa môžu inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v krajinách zapojených do programu. Študenti magisterského štúdia a doktorandi sa môžu hlásiť jednotlivo na príslušné programy.

Informácie a kontakty

Jednotlivci z inštitúcie v krajine zapojenej do programu môžu kontaktovať svoju národnú agentúru, ktorá im poskytne podrobnejšie informácie o mobilite študentov a pracovníkov, ako aj strategických partnerstvách. Agentúra EACEA poskytuje podrobnejšie informácie o spoločnom magisterskom štúdiu, budovaní kapacít a znalostných alianciách.

Jednotlivci z inštitúcie v partnerskej krajine sa môžu obrátiť na európsku partnerskú inštitúciu, ktorá im poskytne viac informácií o mobilite študentov a pracovníkov, spoločnom magisterskom štúdiu, strategických partnerstvách a znalostných alianciách. Agentúra EACEA im poskytne informácie o projektoch budovania kapacít.

Študenti môžu požiadať o štipendiá na účasť na vysoko kvalitných magisterských alebo doktorandských programoch, ktoré si môžu vybrať na webovej lokalite agentúry EACEA.

Súčasná výzva na predkladanie návrhov a programová príručka programu Erasmus+ nezahŕňajú dve akcie zamerané na spoluprácu s partnerskými krajinami – medzinárodnú mobilitu kreditov a budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní. Tieto dve akcie sú financované z nástrojov vonkajšej spolupráce EÚ, ktoré sa spustia koncom roka 2014.

 

How can we help?