Navigācijas ceļš

Sadarbība ārpus ES

Par ko tieši ir runa?

Eiropas augstākās izglītības iestādes un privātpersonas var sadarboties ar partneriem ārpus ES, īstenojot starptautisku apmaiņu, kopīgi piešķirot akadēmiskos grādus un iesaistoties starptautiskās partnerībās tādās jomās kā spēju veidošana un mācībspēku profesionālā attīstība jaunattīstības valstīs.

Kam tas domāts?

Mobilitāte izglītības nozarē un spēju veidošanas projekti var palīdzēt uzlabot prasmes, modernizēt augstākās izglītības sistēmas un iestādes un radīt labākas partnerības starp ES un izglītības sistēmām citās pasaules daļās. Iespējas, ko piedāvā “Erasmus+” (piemēram, “Erasmus Mundus” stipendijas) var Eiropu padarīt par pievilcīgāku vietu studijām.

Kādas ir iespējas sadarboties ar partneriem ārpus ES?

Ja partnervalstis, kas neietilpst ES, projektam dod kādu konkrētu pievienoto vērtību, arī tās var piedalīties turpinājumā uzskaitītajās darbībās, kuras paredzētas galvenokārt programmā iesaistīto valstu iestādēm:

Kas var piedalīties?

To valstu augstākās izglītības iestādes, kuras piedalās programmā. Maģistrantūras un doktorantūras studenti var pieteikties individuāli attiecīgajām programmām.

Kur var saņemt informāciju un ar ko sazināties?

Privātpersonas no tādas valsts iestādes, kura piedalās programmā, var sazināties ar savas valsts aģentūru, lai iegūtu sīkāku informāciju par studentu un mācībspēku mobilitāti, stratēģiskajām partnerībām, savukārt ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru (EACEA) ieteicams sazināties par kopīgiem maģistra grādiem, spēju veidošanu un zināšanu apvienībām.

Privātpersonas no programmas partnervalsts iestādes var sazināties ar savu Eiropas partnerorganizāciju, lai lūgtu sīkāku informāciju par studentu un pasniedzēju mobilitāti, kopīgiem maģistra grādiem, stratēģiskām partnerībām un zināšanu apvienībām, bet pie EACEA viņi var vērsties, lai uzzinātu vairāk par spēju veidošanas projektiem.

Studenti var lūgt stipendiju, lai piedalītos kopīgā maģistra vai doktora studiju programmā, un viņi var izvēlēties kursu EACEA vietnē.

Pašreizējā “Erasmus+” uzaicinājumā iesniegt pieteikumus un šīs programmas rokasgrāmatā vēl nav iekļautas divas darbības, kuru mērķis ir sadarbība ar partnervalstīm (starptautiska kredītpunktu mobilitāte un spēju veidošana augstākās izglītības jomā). Šīs darbības finansē no ES ārējās sadarbības instrumentu budžeta (tie sāks darboties vēlāk 2014.gadā).

 

How can we help?