Cosán nascleanúna

Comhar lasmuigh den AE

Cad é an rud é?

Is féidir le hinstitiúidí ardoideachais Eorpacha agus daoine aonair oibriú i gcomhar le hinstitiúidí comhpháirtíochta lasmuigh den Aontas trí shoghluaisteacht idirnáisiúnta, trí chéimeanna comhpháirteacha, agus trí chomhpháirtíochtaí idirnáisiúnta comhair, forbairt acmhainní agus foirne i dtíortha i mbéal forbartha agus i dtíortha atá ag teacht chun cinn san áireamh.

Cad chuige é?

Is féidir le soghluaisteacht foghlama agus tionscadail forbartha acmhainní scileanna a fheabhsú, córais agus institiúidí ardoideachais a nuachóiriú, agus comhpháirtíochtaí níos fearr a chruthú idir an tAontas Eorpach agus córais oideachais ar fud an domhain. Cuidíonn na deiseanna a chuireann Erasmus+ ar fáil, ardscolaireachtaí Erasmus Mundus mar shampla, chun an Eoraip a dhéanamh níos tarraingtí mar cheann scríbe staidéir.

Cad iad na deiseanna comhair atá ann le comhpháirtithe lasmuigh den Aontas Eorpach?

Is ar institiúidí i dtíortha cláir is mó atá na tionscnaimh a leanas dírithe, ach is féidir le tíortha comhpháirtíochta nach bhfuil san Aontas páirt a ghlacadh iontu freisin ar choinníoll go dtugann siad luach breise sonrach don tionscadal:

Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Is féidir le hinstitiúidí ardoideachais i dtíortha cláir iarratas a chur isteach. Is féidir le mic léinn máistreachta agus dochtúireachta a n-iarratais féin a chur isteach ar chláir ar leith.

Eolas agus teagmháil

Is féidir le daoine ó institiúidí i dtíortha cláir tuilleadh eolais a fháil ón ngníomhaireacht náisiúnta ina dtír maidir le soghluaisteacht mac léinn agus ball foirne agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha, agus ó EACEA maidir le máistreachtaí comhpháirteacha, forbairt acmhainní, agus comhghuallaíochtaí eolais.

Is féidir le lucht institiúide i dtír chomhpháirtíochta tuilleadh eolais a fháil óna gcomhpháirtí san Eoraip maidir le soghluaisteacht mac léinn agus ball foirne, máistreachtaí comhpháirteacha, comhpháirtíochtaí straitéiseacha agus comhghuallaíochtaí eolais; agus ó EACEA maidir le tionscadail forbartha acmhainní.

Is féidir le mic léinn iarratas a chur isteach ar scoláireacht chun freastal ar ardchlár comhpháirteach máistreachta nó dochtúireachta, agus cúrsa a roghnú ar shuíomh gréasáin EACEA.

Tá dhá thionscnamh atá dírithe ar chomhar le tíortha comhpháirtíochta (soghluaisteacht idirnáisiúnta creidiúintí agus forbairt acmhainní san ardoideachas) nach bhfuil cuimsithe go fóill sa ghlao ar thograí ná sa treoirleabhar atá ann faoi láthair do Erasmus+. Is trí ionstraimí comhair sheachtraigh AE, atá le lainseáil níos déanaí in 2014, a mhaoineofar an dá thionscnamh sin.

 

How can we help?