Cesta

Spolupráce se subjekty mimo EU

O co se jedná?

Instituce vysokoškolského vzdělávání v Evropě i jednotlivci mohou spolupracovat s partnerskými institucemi mimo EU prostřednictvím mezinárodní mobility, společných diplomů, mezinárodní spolupráce, a to při budování kapacit a profesním rozvoji pracovníků v rozvíjejících se ekonomikách a v rozvojových regionech světa.

K čemu slouží?

Projekty v oblasti studijní mobility a budování kapacit mohou přispět k prohloubení dovedností, modernizaci institucí i systémů vyššího vzdělávání a posílit partnerství mezi vzdělávacími systémy v EU a ostatních zemí světa. Prostřednictvím příležitostí nabízených v rámci programu Erasmus+, jako jsou například stipendia Erasmus Mundus, je možné přispět k tomu, že se Evropa stane atraktivnější studijní destinací.

Jaké existují příležitosti pro spolupráci s partnery mimo EU?

Partnerské země mimo EU se mohou rovněž účastnit následujících programů zaměřených zejména na instituce ze zemí programu, a to za předpokladu, že projektu nabídnou specifickou přidanou hodnotu:

Komu je program určen?

Institucím vysokoškolského vzdělávání ze zemí programu. Studentům magisterského studia a doktorandům, do příslušného programu je možné se přihlásit individuálně.

Informace a kontakt

Jednotlivci působící na instituci v zemi programu se mohou obracet na svou národní agenturu, kde získají více informací o mobilitě studentů a pracovníků, strategických partnerstvích, a na agenturu EACEA pro informace ohledně společných magisterských programech, budování kapacit a znalostních aliancí.

Jednotlivci z institucí v partnerské zemi mohou kontaktovat svou partnerskou instituci v Evropě, kde získají další informace týkající se mobility studentů a pracovníků, společných magisterských programů, strategických partnerství, znalostních aliancí, a agenturu EACEA ohledně projektů k budování kapacit.

Studenti se mohou ucházet o stipendium ke studiu společného magisterského nebo doktorského programu. Nabídka programů je k dispozici na stránkách agentury EACEA.

V současné výzvě k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ ani v příručce programu dosud nejsou uvedeny dvě akce zaměřené na spolupráci s partnerskými zeměmi – mezinárodní mobilitu k získání kreditů a budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Tyto dvě akce jsou financovány z nástrojů vnější spolupráce EU a budou zahájeny v druhé polovině roku 2014.

 

How can we help?