Navigacijska pot

Krepitev zmogljivosti

Za kaj gre

Visokošolske ustanove lahko sodelujejo v skupnih projektih za krepitev zmogljivosti, ki jih pripravi in vodi konzorcij visokošolskih ustanov iz držav programa Erasmus+ ter iz nekaterih drugih predelov sveta:

  • države v sosedstvu EU,
  • Rusija,
  • države kandidatke in potencialne države kandidatke,
  • Latinska Amerika,
  • Azija,
  • afriške, karibske in pacifiške države.

Projekti za krepitev zmogljivosti so lahko:

  • skupni projekti: pomoč visokošolskim ustanovam iz partnerskih držav pri pripravi, posodabljanju in širjenju novih izobraževalnih programov, pedagoških metod in gradiva ter pri izboljšavah pri zagotavljanju kakovosti in upravljanju visokošolskih zavodov;
  • strukturni projekti: razvoj in reforme visokošolskih ustanov in sistemov v partnerskih državah, izboljšanje kakovosti in ustreznosti ustanov, spodbujanje regionalnega sodelovanja in povečanje konvergence.

V partnerskih državah, ki mejijo na EU, bodo projekti za krepitev zmogljivosti lahko vključevali tudi mobilnost študentov in osebja iz ustanov, ki sodelujejo v projektu.

Ustanove iz vseh zgoraj navedenih regij lahko prijavijo svoj projekt za krepitev zmogljivosti na razpis za zbiranje predlogov Erasmus+. V projektu morajo sodelovati najmanj tri univerze iz treh različnih držav Programa in ter po dve univerzi iz vsake sodelujoče partnerske države.

Namen

Projekti za krepitev zmogljivosti pripomorejo k izboljšanju znanja in modernizaciji visokošolskih sistemov in ustanov ter vzpostavijo boljša partnerstva med izobraževalnimi sistemi EU in sistemi zunaj EU.

Kdo lahko sodeluje

Prijavijo se lahko visokošolske ustanove iz držav, ki sodelujejo v programu, in partnerskih držav, ki izpolnjujejo pogoje.

Informacije in kontakt

Izvajalska agencija EACEA: več informacij o projektih za krepitev zmogljivosti.

Sedanji Vodnik za prijavitelje Erasmus+ in razpis za zbiranje predlogov še ne vključujeta dveh ukrepov, namenjenih sodelovanju s partnerskimi državami, in sicer gre za mednarodno mobilnost kreditnih točk posameznikov in projekte za krepitev zmogljivosti v visokošolskem izobraževanju. Oba ukrepa se bosta financirala iz instrumentov zunanjega sodelovanja EU in bosta uvedena proti koncu leta 2014.

 

How can we help?