Navigačný riadok

Budovanie kapacít

O čo ide?

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sa môžu zapojiť do spoločných projektov budovania kapacít, ktoré vytvárajú a spravujú konzorciá vysokoškolských inštitúcií z krajín zapojených do programu Erasmus+ na jednej strane a inštitúcií z určitých regiónov sveta na strane druhej. Ide o tieto regióny:

  • krajiny susediace s EÚ,
  • Rusko,
  • kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny,
  • Latinská Amerika,
  • Ázia,
  • africké, karibské a tichomorské krajiny.

Projekty budovania kapacít môžu byť:

  • spoločné projekty: pomáhajú inštitúciám vysokoškolského vzdelávania z partnerských krajín budovať, modernizovať a šíriť nové osnovy, vyučovacie metódy alebo materiály, ako aj zlepšiť zabezpečenie kvality a riadenie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
  • štrukturálne projekty: rozvíjajú a reformujú inštitúcie a systémy vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách. Zlepšujú ich kvalitu a relevantnosť, podporujú regionálnu spoluprácu a zvyšujú konvergenciu.

V partnerských krajinách susediacich s EÚ sa do projektov budovania kapacít bude môcť zahrnúť aj prvok mobility zameraný na študentov a zamestnancov inštitúcií zapojených do projektu.

Inštitúcie zo všetkých uvedených regiónov môžu predložiť návrh na projekt budovania kapacít v rámci výzvy na predkladanie návrhov programu Erasmus+. Projekty musia zahŕňať aspoň tri univerzity z troch rôznych krajín zapojených do programu a dve univerzity za každú partnerskú krajinu.

O čo ide?

Projekty budovania kapacít môžu zlepšiť znalosti, modernizovať systémy a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a vytvárať lepšie partnerstvá medzi vzdelávacími systémami v EÚ a tretích krajinách.

Kto sa môže zúčastniť?

Prihlásiť sa môžu inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v krajinách zapojených do programu a v oprávnených partnerských krajinách.

Informácie a kontakty

Agentúra EACEA vám poskytne informácie o projektoch budovania kapacít.

Súčasná výzva na predkladanie návrhov a programová príručka programu Erasmus+ nezahŕňajú dve akcie zamerané na spoluprácu s partnerskými krajinami – medzinárodnú mobilitu kreditov a budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní. Tieto dve akcie sú financované z nástrojov vonkajšej spolupráce EÚ, ktoré sa spustia koncom roka 2014.

 

How can we help?