Navigācijas ceļš

Spēju veidošana

Par ko tieši ir runa?

Spēju veidošanas jomā augstskolas var piedalīties sadarbības projektos, kurus izveidojis un pārvalda tādu augstākās izglītības iestāžu konsorcijs, kuras ir programmas “Erasmus+” valstis, no vienas puses, un konkrētu pasaules reģionu valstis, no otras puses, proti, šādu reģionu:

  • ES kaimiņvalstis,
  • Krievija,
  • ES kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis,
  • Latīņamerika,
  • Āzija,
  • Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstis.

Spēju veidošanas projekti var izpausties kā kopēji vai strukturāli projekti.

  • Kopēji projekti palīdz partnervalstu augstskolām attīstīt, modernizēt un izplatīt jaunas mācību programmas, pasniegšanas metodes un materiālus, kā arī uzlabot augstākās izglītības iestādes pārvaldi un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.
  • Strukturālu projektu mērķis ir attīstīt un reformēt augstākās izglītības iestādes un sistēmu partnervalstīs, uzlabot to kvalitāti un atbilstību reālajām vajadzībām, veicināt reģionālu sadarbību un vairot konverģenci.

Partnervalstīs, kas atrodas ES kaimiņos, spēju veidošanas projektos varēs iekļaut arī projektā iesaistīto iestāžu studentu un mācībspēku mobilitāti.

Iestādes no visiem augstākminētajiem reģioniem var iesniegt spēju veidošanas projekta piedāvājumu, atsaucoties uz programmas “Erasmus+” aicinājumu iesniegt priekšlikumus. Šādos projektos jābūt iesaistītām vismaz trim augstskolām no trim dažādām programmas valstīm un divām augstskolām no katras iesaistītās partnervalsts.

Kam tas domāts?

Spēju veidošanas projekti var palīdzēt uzlabot prasmes, modernizēt augstākās izglītības sistēmas un iestādes un radīt labākas partnerības starp ES un izglītības sistēmām citās pasaules daļās.

Kas var piedalīties?

Pieteikties var augstskolas no programmas valstīm un prasībām atbilstīgām partnervalstīm.

Kur var saņemt informāciju un ar ko sazināties?

Lai uzzinātu vairāk par spēju veidošanas projektiem, sazinieties ar EACEA.

Pašreizējā “Erasmus+” uzaicinājumā iesniegt pieteikumus un šīs programmas ceļvedī vēl nav iekļautas divas darbības, kuru mērķis ir sadarbība ar partnervalstīm (starptautiska kredītpunktu mobilitāte un spēju veidošana augstākās izglītības jomā). Šīs darbības finansē no ES ārējās sadarbības instrumentu budžeta (tie sāks darboties vēlāk 2014.gadā).

 

How can we help?