Navigačný riadok

Stáže

Koľko trvajú pobyty študentov v zahraničí?

Študenti môžu ísť do zahraničia na obdobie 2 až 12 mesiacov. Študent môže získať granty na štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí spolu v trvaní najviac 12 mesiacov počas jedného cyklu štúdia.

Aké sú podmienky?

Študenti musia byť registrovaní na inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a zapísaní na štúdium, na základe ktorého sa udeľuje uznávaný titul alebo iná uznávaná kvalifikácia terciárneho stupňa (vrátane doktorandského stupňa). Študentov pre program Erasmus vyberajú spravodlivým a transparentným spôsobom ich domovské inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

Kde sa uskutočňujú stáže?

Prijímajúcimi organizáciami môžu byť verejné alebo súkromné organizácie, ktoré pôsobia na trhu práce.

Praktické opatrenia týkajúce sa stáže

Pred odchodom sa študentovi programu Erasmus+ poskytne:

  • dohoda o grante na obdobie mobility podpísaná študentom a jeho vysielajúcou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania;
  • zmluva o štúdiu pre osobitný program stáže schválená študentom, vysielajúcou inštitúciou a podnikom;
  • charta študenta programu Erasmus+, v ktorej sú stanovené práva a povinnosti študenta, pokiaľ ide o obdobie jeho odbornej prípravy/práce v zahraničí.

Na konci obdobia v zahraničí:

  • pre stáž, ktorá je súčasťou učebných osnov, musí domovská inštitúcia v plnom rozsahu uznať obdobie absolvované v zahraničí prostredníctvom európskeho systému prenosu kreditov (ECTS) alebo iného ekvivalentného systému. Uznanie vychádza zo zmluvy o štúdiu schválenej všetkými stranami pred začiatkom obdobia mobility;
  • V osobitnom prípade, ak stáž nie je súčasťou učebných osnov študenta, vysielajúca inštitúcia poskytne uznanie aspoň tým, že uskutoční záznam o tomto období v dodatku k diplomu alebo v prípadne nedávnych absolventov, poskytnutím osvedčenia o stáži.
Poskytne sa študentom finančná podpora?

Študentom programu Erasmus+ sa môže udeliť grant na pokrytie cestovných nákladov a nákladov na stravu a ubytovanie, ktoré vznikli v súvislosti so stážou v zahraničí.

Platby vnútroštátnych grantov alebo pôžičiek pre takýchto študentov by sa mali zachovať aj počas stáže v zahraničí.

Ako podať žiadosť?

Študenti, ktorí majú záujem o stáž, by mali podať žiadosť na oddelení pre medzinárodné záležitosti a/alebo v kancelárii pre program Erasmus+ ich domovskej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Tieto oddelenia poskytujú informácie o možnostiach stáže v zahraničí, ako aj o postupoch v súvislosti so žiadosťou a poskytnutím grantu EÚ na program Erasmus+.

Najčastejšie otázky

Študenti, ktorí majú ďalšie otázky týkajúce sa účasti v programe Erasmus+, by si mali pred tým, ako sa skontaktujú so svojou inštitúciou, národnou agentúrou Erasmus+ alebo národnou kanceláriou, prečítať najčastejšie otázkypdf(276 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  .

 

How can we help?