Cosán nascleanúna

Tréimhsí oiliúna

Cá mhéad ama is féidir le mac léinn a chaitheamh ar an gcoigríoch?

Is féidir le mac léinn idir 2 agus 12 mhí a chaitheamh ar an gcoigríoch. Is féidir le mac léinn deontais a fháil le haghaidh staidéar nó oiliúint ar an gcoigríoch ar feadh suas le 12 mhí ar a mhéad le linn aon chúrsa staidéir ar leith.

Cé na coinníollacha?

Ní mór do mhic léinn bheith cláraithe le hinstitiúid ardoideachais agus i mbun céim aitheanta nó cáilíocht aitheanta eile tríú leibhéal (leibhéal dochtúireachta agus a fhad leis sin). Déanann na hinstitiúid ardoideachais óna dtagann siad mic léinn a roghnú go cothrom trédhearcach do chlár Erasmus.

Cá mbíonn na tréimhsí oiliúna ar siúl?

Is féidir le heagraíocht ar bith atá gníomhach sa mhargadh saothair, bíodh sí poiblí nó príobháideach, glacadh le mic léinn ar thréimhse oiliúna.

Cé na socruithe a dhéantar?

Tugtar an méid seo a leanas do mhic léinn atá páirteach in Erasmus+ sula n-imíonn siad:

  • Comhaontú deontais a chumhdaíonn an tréimhse ar an gcoigríoch agus é sínithe ag an mac léinn agus ag an institiúid ardoideachais óna dtagann sé;
  • Comhaontú Foghlama i ndáil leis an gclár sonrach a bheidh ann don tréimhse oiliúna, agus é faofa ag an mac léinn, ag an institiúid óna dtagann sé agus ag an eagraíocht a bhfuil sé ag dul chuici;
  • Cairt Mac Léinn Erasmus+ ina leagtar amach na cearta atá ag an mac léinn agus na hoibleagáidí atá air i rith na tréimhse oiliúna/taithí oibre ar an gcoigríoch.

Ag deireadh na tréimhse ar an gcoigríoch:

  • I gcás tréimhse oiliúna atá ina cuid dhílis de churaclam, ní mór don institiúid ardoideachais, trí chreidiúintí ECTS nó trí chóras coibhéiseach, aitheantas acadúil iomlán a thabhairt don mhac léinn as an am a caitheadh ar an gcoigríoch. Beidh an t-aitheantas sin bunaithe ar an gComhaontú Foghlama a d'fhaomh na páirtithe uile sular cuireadh tús leis an tréimhse ar an gcoigríoch;
  • Sa chás nach cuid de churaclam mic léinn í an tréimhse oiliúna, déanfaidh an institiúid ardoideachais, ar a laghad, í a thaifeadadh san Fhorlíonadh Dioplóma nó teastas oiliúna a thabhairt do mhac léinn ar céimí nua é, chun aitheantas a thabhairt.
An mbeidh cúnamh airgid ar fáil agus an ngearrfar táillí?

Féadfaidh an tAontas Eorpach deontas Erasmus+ a thabhairt do mhic léinn le cuidiú leo na costais taistil agus mhaireachtála a chumhdach a bhaineann lena dtréimhse oiliúna ar an gcoigríoch.

Má tá mac léinn ag fáil deontas nó iasacht náisiúnta, ba cheart é a bheith ina theideal le linn a thréimhse oiliúna ar an gcoigríoch freisin.

Conas iarratas a dhéanamh?

Ba cheart do mhic léinn a bhfuil spéis acu sa scéim iarratas a chur chuig oifig idirnáisiúnta agus/nó oifig Erasmus+ na hinstitiúide ardoideachais ina bhfuil siad ag staidéar. Tabharfaidh an oifig sin eolas dóibh ar na deiseanna atá ann tréimhse oiliúna a chaitheamh ar an gcoigríoch agus ar na rialacha a bhaineann le hiarratas ar dheontas Erasmus+ a dhéanamh agus le deontas a fháil.

Ceisteanna Coitianta

Is fearr do mhic léinn a bhfuil ceisteanna acu faoi Erasmus+ na ceisteanna coitiantapdf(276 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  a cheadú sula rachaidh siad i dteagmháil lena n-institiúid, le Gníomhaireacht Náisiúnta Erasmus+ nó leis an Oifig Náisiúnta ina dtír.

 

How can we help?