Navigatsioonitee

Praktika

Kui kauaks saavad üliõpilased välismaale minna?

Üliõpilased võivad välismaale minna 2–12 kuuks. Üks üliõpilane võib saada toetust, et välismaal õppida või osaleda seal koolitusel, kokku kuni 12 kuu jooksul iga õppetsükli kohta.

Millistel tingimustel?

Kõrgkoolide üliõpilased peavad olema registreerunud kõrgkooli juures õppesse, mis viib tunnustatud kraadi või muu tunnustatud kolmanda taseme kvalifikatsiooni omandamiseni (kuni ja kaasa arvatud doktoriõpe). Erasmuse üliõpilased valib saatev kõrgkool välja õiglasel ja läbipaistval viisil.

Kus praktika toimub?

Vastuvõtvad organisatsioonid praktika jaoks võivad olla tööturul tegutsevad mis tahes avalikud või erasektori organisatsioonid.

Mida tuleb teha?

Enne ärasõitu antakse Erasmus+ üliõpilastele:

  • toetusleping, mis hõlmab liikuvusperioodi ning mille on allkirjastanud üliõpilane ja teda saatev kõrgkool;
  • õppeleping, mis hõlmab konkreetset praktika programmi, mille on kinnitanud üliõpilane, saatev kõrgkool ja ettevõte;
  • Erasmus+ üliõpilase harta, kus sätestatakse üliõpilase õigused ja kohustused tema välismaal toimuva koolituse / töökogemuse omandamise ajal.

Välismaal veedetud perioodi lõpus:

  • praktika puhul, mis on õppekava lahutamatu osa, peab saatev kõrgkool andma täieliku akadeemilise tunnustuse välismaal veedetud perioodile, kasutades ECTSi ainepunkte või muud samaväärset süsteemi. Tunnustus põhineb õppelepingul, mille kõik pooled kinnitavad enne liikuvusperioodi algust;
  • juhul kui praktikaperiood ei kuulu üliõpilase õppekavva, tunnustab saatev kõrgkool praktikaperioodi vähemalt selle märkimisega akadeemilisse õiendisse või, äsja kõrgkooli lõpetanud isikute puhul, praktikatunnistuse väljastamisega.
Kas antakse rahalist toetust või nõutakse tasusid?

Üliõpilased võivad saada programmi Erasmus+ raames antavat ELi toetust, et aidata katta reisi- ja elamiskulud seoses nende praktikaga välismaal.

Üliõpilase välismaal viibimise ajal tuleb säilitada tema õigus kõigile saatvas õppeasutuses õppimise puhul antavatele toetustele või laenudele.

Kuidas taotleda?

Huvitatud üliõpilased peaksid taotluse esitama rahvusvahelisele ja/või programmi Erasmus+ riiklikule büroole, mis on seotud nende saatva kõrgkooliga. Büroo annab teavet praktikavõimaluste kohta välismaal, samuti programmi Erasmus+ raames antava ELi toetuse taotlemise ja saamisega seotud formaalsuste kohta.

Korduvad küsimused

Programmis Erasmus+ osalemisest huvitatud üliõpilased, kellel on selle kohta täiendavaid küsimusi, peaksid lugema korduvaid küsimusipdf(276 kB) Valige lingiga seotud tõlked  enne, kui nad võtavad ühendust oma kõrgkooli, Erasmus+ riikliku büroo või ametiga.

 

How can we help?