Cesta

Stáže

Na jak dlouho mohou studenti do zahraničí vycestovat?

Studenti mohou vycestovat na dobu 2 až 12 měsíců. Student může obdržet stipendium na studium nebo stáž v zahraničí, a to na maximálně 12 měsíců v daném studijním cyklu.

Jaké podmínky je nutné splnit?

Studenti musí být zapsáni ke studiu na vysoké škole, které je ukončeno uznávaným akademickým titulem nebo jinou formou uznávané terciární kvalifikace (včetně úrovně doktorátu). Studenti jsou pro účast na programu Erasmus+ vybíráni vysílající vysokoškolskou institucí na základě spravedlivých a transparentních kritérií.

Kde stáže probíhají?

Přijímající organizací, která stáže organizuje, může být jakákoli veřejná nebo soukromá organizace působící na pracovním trhu.

Jak probíhají přípravy na stáž?

Před odjezdem obdrží student v rámci programu Erasmus+:

  • grantovou dohodu na období studijní mobility, kterou podepíše student a vysílající vysokoškolská instituce
  • tzv. studijní smlouvu, v níž je uveden konkrétní program stáže, na němž se společně dohodli student, vysílající instituce a daný podnik
  • Chartu studenta programu Erasmus+, která obsahuje práva a povinnosti studenta během stáže, popř. pracovního pobytu v zahraničí.

Na konci období stráveného v zahraničí:

  • u stáží, které tvoří nedílnou součást studijního programu, musí vysílající instituce studentovi v plném rozsahu uznat dobu, kterou strávil na stáži v zahraničí, a to pomocí kreditů v rámci systému ECTS nebo podobného systému pro uznávání kreditů (kredity by měly být uznány na základě studijní smlouvy schválené všemi stranami před zahájením mobility)
  • v případě stáže, která není součástí studijního programu, musí vysílající instituce studentovi uznat dobu, kterou strávil na stáži v zahraničí, jejím zapsáním v dodatku k diplomu, popř. u čerstvých absolventů vydáním osvědčení o stáži.
Bude studentovi poskytnuta finanční pomoc? Bude muset něco hradit?

Studenti se mohou ucházet o grant EU z programu Erasmus+, který jim pomůže pokrýt náklady na cestu a pobyt během stáže v zahraničí.

Navíc by jim měl po dobu stáže v zahraničí zůstat nárok na jakýkoli typ stipendia nebo půjčky, jež získali od vnitrostátních institucí.

Jak žádost podat?

Studenti, kteří mají zájem se programu Erasmus+ účastnit, by se měli obrátit na zahraniční oddělení vysílající vysokoškolské instituce, případně její oddělení pro program Erasmus+. Tam získají informace o možnostech stáže v zahraničí, jakož i způsobu, jak se ucházet o grant EU z programu Erasmus +.

Časté otázky

Další informace o mobilitě v rámci programu Erasmus+ naleznete také v sekci časté otázkypdf(276 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  . Obrátit se můžete také na příslušnou národní agenturu programu Erasmus+ nebo vnitrostátní úřad, který má na starost zahraniční spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi.

 

How can we help?