Navigačný riadok

Študijná mobilita

Ako dlho môžu študenti zostať v zahraničí?

Študenti môžu odísť do zahraničia na 3 až 12 mesiacov (vrátane doplnkovej stáže, ak bola plánovaná). Študent môže získať granty na štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí spolu v trvaní najviac 12 mesiacov počas jedného cyklu štúdia:

  • počas prvého cyklu štúdia (bakalárske alebo rovnocenné) vrátane krátkodobého štúdia (EQF na úrovni 5 a 6),
  • počas druhého cyklu štúdia (magisterské alebo rovnocenné – EQF na úrovni 7) a
  • počas tretieho cyklu ako doktorandský kandidát (doktorandský stupeň alebo EQF na úrovni 8).

Trvanie stáže u čerstvých absolventov sa počíta do maximálneho trvania 12 mesiacov v rámci cyklu, počas ktorého podali žiadosť o účasť na stáži.

Za akých podmienok?

Študenti musia byť registrovaní na inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a zapísaní na štúdium, na základe ktorého sa udeľuje uznávaný titul alebo iná uznávaná kvalifikácia terciárneho stupňa (vrátane doktorandského stupňa).

Mobilita sa uskutočňuje na základe predchádzajúcich medziinštitucionálnych dohôd medzi vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou, z ktorých obe musia byť signatármiCharty vysokoškolského vzdelávania Erasmus (ak sa nachádzajú v krajine zapojenej do programu).

Praktické opatrenia

Pred odchodom sa študentovi programu Erasmus+ poskytne:

  • dohoda o grante na obdobie mobility podpísaná študentom a jeho vysielajúcou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania;
  • zmluva o štúdiu, v ktorej sa uvádza plánovaný študijný program, schválená študentom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou;
  • charta študenta programu Erasmus+, v ktorej sú stanovené práva a povinnosti študenta, pokiaľ ide o obdobie jeho štúdia v zahraničí.

Na konci obdobia v zahraničí:

  • prijímajúca inštitúcia musí poskytnúť študentovi a vysielajúcej inštitúcii prepis záznamov, ktoré potvrdzujú absolvovanie schváleného programu a dosiahnuté výsledky;
  • vysielajúca inštitúcia musí v plnej miere akademicky uznať uspokojivé výsledky dosiahnuté počas obdobia mobility v súlade so zmluvou o štúdiu, a to prostredníctvom európskeho systému prenosu kreditov (ECTS) alebo iného ekvivalentného systému. Obdobie mobility by sa takisto malo zaznamenať v dodatku k diplomu.
Poskytne sa študentom finančná podpora?

Študentom programu Erasmus+ sa môže udeliť grant na pokrytie cestovných nákladov a nákladov na stravu a ubytovanie, ktoré vznikli v súvislosti so študijným pobytom v zahraničí.

Študenti programu Erasmus+ bez ohľadu na to, či dostávajú grant EÚ v súvislosti s týmto programom, sú oslobodení od platenia študijných poplatkov, zápisného, poplatkov za skúšky a vstup do laboratórií a knižníc v hostiteľskej inštitúcii.

Platby vnútroštátnych grantov alebo pôžičiek pre takýchto študentov by sa mali zachovať aj počas štúdia v zahraničí.

Poskytuje sa jazyková podpora a ako?

Študentom programu Erasmus+ sa poskytuje online jazyková podpora. Online jazyková podpora je k dispozícii v nemčine, angličtine, španielčine, francúzštine, taliančine a holandčine. Ide o hlavné jazyky pre približne 90 % všetkých účastníkov programov mobility v rámci programu Erasmus+. Vďaka tejto podpore majú študenti možnosť posúdiť a zlepšiť si zručnosti v hlavnom jazyku mobility alebo ak sú dostatočne spôsobilí v tomto jazyku, v jazyku krajiny (za predpokladu, že je k dispozícii v rámci online jazykovej podpory).

Viac informácií o online jazykovej podpore programu Erasmus+ nájdete na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/online-linguistic-support_en.htm.

Pre účastníkov, ktorých hlavný jazyk mobility ešte nie je dostupný v online jazykovej podpore, jazykovú podporu poskytne vysielajúca alebo hostiteľská organizácia prostredníctvom grantu na organizačnú podporu.

Ako podať žiadosť?

Študenti, ktorí majú záujem o štúdium, by mali podať žiadosť na oddelení pre medzinárodné záležitosti a/alebo v kancelárii pre program Erasmus+ ich vysielajúcej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Tieto oddelenia poskytujú informácie o možnostiach stáže v zahraničí, ako aj o postupoch v súvislosti so žiadosťou a poskytnutím grantu EÚ na program Erasmus+.

Najčastejšie otázky

Študenti, ktorí majú ďalšie otázky týkajúce sa účasti v programe Erasmus+, by si mali pred tým, ako sa skontaktujú so svojou inštitúciou, národnou agentúrou Erasmus+ alebo národnou kanceláriou, prečítať najčastejšie otázkypdf(276 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  .

Video príspevok

Video príbeh holandskej veľvyslankyne na Cypre Brechje Schwachoferovej o tom, ako jej výmenný pobyt v rámci programu Erasmus pomohol v kariérnom raste v zahraničných službách Holandska.

 

How can we help?