Cosán nascleanúna

Soghluaisteacht Staidéir

Cá mhéad ama is féidir le mac léinn a chaitheamh ar an gcoigríoch?

Is féidir le mic léinn idir 3 agus 12 mhí a chaitheamh ar an gcoigríoch (tréimhse oiliúna bhreise san áireamh, má tá a leithéid beartaithe). Is féidir le mac léinn deontais a fháil le haghaidh staidéar nó oiliúint ar an gcoigríoch ar feadh suas le 12 mhí ar an iomlán i rith aon chúrsa staidéir ar leith:

  • Le linn an chéad chúrsa staidéir (Bunchéim nó a cothrom), cúrsa gairid san áireamh (leibhéil 5 agus 6 den Chreat Eorpach um Cháilíochtaí)
  • Le linn an dara cúrsa staidéir (Máistreacht nó a cothrom – leibhéal 7 den Chreat Eorpach um Cháilíochtaí) agus
  • Le linn an tríú cúrsa staidéir mar mhac léinn PhD (Dochtúireacht nó leibhéal 8 den Chreat Eorpach um Cháilíochtaí)

Má tá tréimhse oiliúna déanta ag céimí nua, cuirfear i gcuntas í mar chuid den uastréimhse 12 mhí i gcomhair an chúrsa a ndearna sé an t-iarratas ar thréimhse oiliúna lena linn.

Cé na coinníollacha?

Ní mór do mhic léinn bheith cláraithe le hinstitiúid ardoideachais agus i mbun céim aitheanta nó cáilíocht aitheanta eile tríú leibhéal (leibhéal na dochtúireachta agus a fhad sin leis).

Cuirtear an oiliúint ar an gcoigríoch ar fáil faoi chuimsiú "comhaontuithe idirinstitiúideacha" a rinneadh roimh ré idir na hinstitiúidí óna dtagann mic léinn agus na hinstitiúidí a dtéann siad chucu agus ní mór Cairt Ardoideachais Erasmus a bheith ag an dá chineál institiúide seo (más i dtír de chuid an Chláir atá siad lonnaithe).

Cé na socruithe a dhéantar?

Tugtar an méid seo a leanas do mhic léinn atá páirteach in Erasmus+ sula n-imíonn siad:

  • Comhaontú deontais a chumhdaíonn an tréimhse ar an gcoigríoch agus é sínithe ag an mac léinn agus ag an institiúid ardoideachais óna dtagann sé;
  • "Comhaontú Foghlama" ina leagtar amach an clár sonrach a bheidh ann don tréimhse oiliúna, agus é faofa ag an mac léinn, ag an institiúid óna dtagann sé agus ag an institiúid a bhfuil sé ag dul chuici;
  • "Cairt Mac Léinn Erasmus+" ina leagtar amach na cearta atá ag an mac léinn agus na hoibleagáidí atá air i rith na tréimhse staidéir ar an gcoigríoch.

Ag deireadh na tréimhse ar an gcoigríoch:

  • Ní mór don institiúid a ndeachaigh an mac léinn chuici tras-scríbhinn a thabhairt don mhac léinn agus don institiúid ónar tháinig sé de na taifid lena ndearbhaítear gur chríochnaigh sé an clár a bhí comhaontaithe agus lena ndearbhaítear na torthaí a fuair sé;
  • Ní mór don institiúid óna dtagann an mac léinn aitheantas acadúil iomlán a thabhairt dó as ucht aon ghníomhaíochtaí a críochnaíodh go sásúil le linn na tréimhse oiliúna, mar a comhaontaíodh sa Chomhaontú Foghlama, trí chreidiúintí ECTS nó córas coibhéiseach a úsáid. Ní mór an tréimhse oiliúna a thaifeadadh san Fhorlíonadh Dioplóma freisin.
An mbeidh cúnamh airgid ar fáil agus an ngearrfar táillí?

Féadfaidh an tAontas Eorpach deontas Erasmus+ a thabhairt do mhic léinn le cuidiú leo na costais taistil agus mhaireachtála a chumhdach a bhaineann lena dtréimhse oiliúna ar an gcoigríoch.

Ní bheidh ar mhic léinn Erasmus+ – bíodh deontas Erasmus+ ón Aontas Eorpach acu nó ná bíodh – táillí a íoc as teagasc, clárú, scrúduithe agus úsáid áiseanna saotharlainne agus leabharlainne san institiúid a rachaidh siad chuici.

Má tá mac léinn ag fáil deontas náisiúnta nó iasacht náisiúnta, ba cheart é a bheith ina theideal le linn a thréimhse staidéir ar an gcoigríoch freisin.

An gcuirtear tacaíocht teanga ar fáil agus, má chuirtear, conas sin?

Cuirtear Tacaíocht Teanga Ar Líne (TTAL) ar fáil do mhic léinn Erasmus+. Tá TTAL ar fáil i nGearmáinis, Béarla, Spáinnis, Fraincis, Iodáilis agus Ollainnis ós iad na teangacha a úsáidtear i 90% de na tréimhsí a chaitear ar an gcoigríoch faoi Erasmus+. Trí bhíthin TTAL, tugtar deis do mhic léinn a gcumas sa phríomhtheanga a úsáidtear leo mar mheán oiliúna ar an gcoigríoch a mheas agus feabhas a chur uirthi, nó ina gcás siúd a bhfuil sáreolas acu cheana féin ar an teanga sin, a gcumas i dteanga na tíre atá i gceist a mheas agus feabhas a chur uirthi (ar choinníoll go gcuirtear tacaíocht ar fáil ina comhair trí bhíthin TTAL).

Tá tuilleadh eolais faoi TTAL Erasmus+ le fáil ag: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/online-linguistic-support_en.htm.

I gcás rannpháirtithe nach gcuirtear tacaíocht ar fáil go fóill trí TTAL don phríomhtheanga a úsáidtear leo mar mheán oiliúna ar an gcoigríoch, is iad na hinstitiúidí óna dtagann na mic léinn nó na hinstitiúidí a dtéann siad chucu a chuirfidh an tacaíocht sin ar fáil trí dheontas tacaíochta eagrúcháin.

Conas iarratas a dhéanamh?

Ba cheart do mhic léinn a bhfuil spéis acu sa scéim iarratas a chur chuig oifig idirnáisiúnta agus/nó oifig Erasmus+ na hinstitiúide ardoideachais ina bhfuil siad ag staidéar. Tabharfaidh an oifig sin eolas dóibh ar na deiseanna atá ann tréimhse staidéir a chaitheamh ar an gcoigríoch agus ar na rialacha a bhaineann le hiarratas ar dheontas Erasmus+ a dhéanamh agus le deontas a fháil.

Ceisteanna Coitianta

Is fearr do mhic léinn a bhfuil tuilleadh ceisteanna acu faoi Erasmus+ na ceisteanna coitiantapdf(276 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  a cheadú sula rachaidh siad i dteagmháil lena n-institiúid, le Gníomhaireacht Náisiúnta Erasmus+ nó leis an Oifig Náisiúnta ina dtír.

Físeán

Físteistiméireacht ó Brechje Schwachofer, Ambasadóir na hÍsiltíre chuig an gCipir, maidir leis an gcaoi ar chuidigh an malartú Erasmus a rinne sí féin léi ina cuid oibre i Seirbhís Eachtrach na hÍsiltíre.

 

How can we help?