Cesta

Studijní mobilita

Na jak dlouho mohou studenti do zahraničí vycestovat?

Studenti mohou vycestovat na dobu 3–12 měsíců (včetně případné dodatečné stáže, pokud ji plánují). Student může obdržet stipendium na studium nebo stáž v zahraničí, a to na maximálně 12 měsíců na daný studijní cyklus, tedy:

  • během prvního studijního cyklu (bakalářské studium nebo jeho ekvivalent) včetně krátkodobého vzdělávacího cyklu (úrovně 5 a 6 evropského rámce kvalifikací neboli ERK)
  • během druhého studijního cyklu (magisterské studium nebo jeho ekvivalent – úroveň 7 ERK)
  • během třetího cyklu jako doktorand (doktorské studium nebo úroveň 8 ERK).

Doba trvání stáže u čerstvých absolventů se započítává do 12 měsíčního maxima v cyklu, během něhož požádají o stáž.

Za jakých podmínek?

Studenti musí být zapsáni ke studiu na vysoké škole, které je ukončeno uznávaným diplomem nebo jinou formou uznávané terciární kvalifikace (včetně úrovně doktorátu).

Studijní mobilita se odehrává v rámci předem sjednaných interinstitucionálních dohod mezi vysílací a hostující vzdělávací institucí, přičemž obě organizace musí být držiteli listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (pokud se nacházejí v jedné z programových zemí).

Jak mobilita probíhá a co je nutné vyřídit?

Před odjezdem obdrží student v rámci programu Erasmus +:

  • grantovou dohodu na období studijní mobility, kterou podepíše student a vysílající vysokoškolská instituce
  • tzv. studijní smlouvu, v níž je uveden studijní program, na němž se společně dohodli student, vysílající a přijímající instituce
  • Chartu studenta programu Erasmus+, která obsahuje práva a povinnosti studenta během studijního pobytu v zahraničí.

Na konci studijního pobytu v zahraničí:

  • musí přijímající instituce poskytnout studentovi a jeho vysílající instituci přepis absolvovaných kurzů a studijních výsledků potvrzující splnění dohodnutého programu
  • musí vysílající instituce studentovi v plném rozsahu uznat kurzy, které úspěšně absolvoval během studijní mobility v zahraničí tak, jak je uvedeno ve studijní smlouvě, a to pomocí kreditů v rámci systému ECTS nebo podobného systému pro uznávání kreditů. Období studijní mobility by mělo být rovněž uvedeno v dodatku k diplomu.
Bude studentovi poskytnuta finanční pomoc? Bude muset něco hradit?

Studenti se mohou ucházet o grant EU z programu Erasmus+, který jim pomůže pokrýt náklady na cestu a pobyt během studia v zahraničí.

Studenti účastnící se programu Erasmus+ jsou osvobozeni od hrazení školného, poplatků za registraci ke studiu na hostující univerzitě, za zkoušky a přístup do laboratoří a knihoven přijímající instituce, a to bez ohledu na to, zda získají z programu Erasmus+ grant EU na pokrytí cesty a životních nákladů během mobility či nikoli.

Navíc by jim měl po dobu studia v zahraničí zůstat nárok na jakýkoli typ stipendia nebo půjčky, jež získali od domácích institucí.

Jak o účast v programu zažádat?

Studenti, kteří mají zájem se programu Erasmus+ účastnit, by se měli obrátit na zahraniční oddělení vysílající vysokoškolské instituce, případně její oddělení pro program Erasmus+. Tam získají informace o možnostech studia v zahraničí i způsobech, jak o grant EU v rámci programu Erasmus+ zažádat.

Časté otázky

Další informace o mobilitě v rámci programu Erasmus+ naleznete také v sekci časté otázkypdf(203 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  . Obrátit se můžete také na příslušnou národní agenturu programu Erasmus+ nebo vnitrostátní úřad, který má na starost zahraniční spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi.

Videozáznamy

Rozhovor s velvyslankyní Nizozemska na Kypru Brechje Schwachoferovou o tom, jak jí studijní pobyt v rámci programu Erasmus pomohl v profesní dráze diplomatky.

 

How can we help?