Navigačný riadok

Mobilita zamestnancov zameraná na výučbu a odbornú prípravu

O čo ide?

Program Erasmus+ poskytuje pedagogickým pracovníkom z inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a zamestnancom pozvaným z podnikov príležitosti v oblasti výučby. Pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov z inštitúcií vysokoškolského vzdelávania sú takisto k dispozícii možnosti v oblasti odbornej prípravy.

Praktické opatrenia

Výučba

V prípade výučbových výmenných pobytov medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z krajín zapojených do programu sa vyžaduje, aby boli obe inštitúcie signatármi Charty vysokoškolského vzdelávania Erasmus a uzavreli medziinštitucionálnu dohodu.

Pred začiatkom obdobia mobility musí partnerská inštitúcia vysokoškolského vzdelávania/podnik schváliť program činností, ktoré má uskutočniť hosťujúci učiteľ (dohoda o mobilite).

Vo všetkých prípadoch by sa činnosti pracovníkov počas výučbového pobytu mali začleniť do osnov prijímajúcej inštitúcie.

Mobilita pracovníkov z podniku do inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sa uskutočňuje na základe pozvania vysokoškolskej inštitúcie adresovaného zamestnancovi podniku. Grant vždy riadi inštitúcia vysokoškolského vzdelávania.

Odborná príprava

Zamestnancov vyberá vysielajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania.

Pred začiatkom obdobia mobility musia vysielajúca inštitúcia a prijímajúca inštitúcia/podnik schváliť program činností, ktoré má uskutočniť hosťujúci zamestnanec (dohoda o mobilite).

Kto sa môže zúčastniť?

Výučba

Inštitúcia, ktorá vysiela pedagogického pracovníka alebo pozýva zamestnanca podniku, aby vyučoval, podá žiadosť o granty na mobilitu v rámci programu Erasmus+ svojej národnej agentúre. Zamestnanci podajú žiadosť svojej vysielajúcej inštitúcii alebo v prípade zamestnancov podnikov, inštitúcii, ktorá ich pozvala.

Odborná príprava

Inštitúcia vysielajúca pracovníka podá žiadosť o granty na mobilitu v rámci programu Erasmus+ národnej agentúre a zamestnanci podajú žiadosť svojej vysielajúcej inštitúcii.

Video príspevok

Video príbeh riaditeľky študijného programu v odbore ošetrovateľstvo na univerzite JAMK vo Fínsku, Marjo Palovaarovej, o možnostiach, ktoré program Erasmus+ ponúka akademickým pracovníkom v oblasti odbornej prípravy a výučby v zahraničí.

 

How can we help?