Sökväg

Styrdokument

Erasmus+ styrs av olika stadgor och avtal som beskriver vilka rättigheter och skyldigheter deltagarna har.

 
Erasmus stadga för högre utbildning

Erasmus stadga för högre utbildningpdf(1.05 Mb) Visa översättning av föregående länk  innehåller reglerna och riktlinjerna för det europeiska och internationella samarbete som bedrivs av universitet och högskolor inom Erasmus+. Universitet och högskolor i programländerna måste vara anslutna till stadgan för att kunna delta i olika former av utbyten eller samarbete för innovation och bra lösningar inom Erasmus+. Stadgan gäller under hela programperioden.

Universitet och högskolor i andra länder behöver däremot inte vara anslutna till stadgan, utan riktlinjerna fastställs i interinstitutionella avtal mellan lärosätena.

Universiteten och högskolorna kan ansöka om att få ansluta sig till stadgan varje år.

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur har en förteckning över universitet och högskolor som anslutit sig till stadgan på sin webbplats.

Interinstitutionella avtal

Interinstitutionella avtal kan ingås mellan minst två universitet eller högskolor och möjliggör utbyten mellan olika grupper av lärosäten.

  • Vid utbyten mellan universitet och högskolor i programländerna måste alla lärosäten vara anslutna till Erasmus stadga för högre utbildning.
  • Vid utbyten mellan universitet och högskolor i programländer och partnerländer måste lärosätena i programländerna vara anslutna till Erasmus stadga för högre utbildning, medan lärosätena i partnerländerna förbinder sig att följa principerna i stadgan genom det interinstitutionella avtalet.

De lärosäten som undertecknar ett interinstitutionellt avtal förbinder sig att samarbeta kring utbyte av studenter eller personal inom Erasmus+.

Det innebär att de måste organisera och administrera utbytet i enlighet med kraven i Erasmus stadga för högre utbildning och att de åtar sig att skapa förutsättningar för ett givande utbyte.

Universiteten och högskolorna från programländerna och partnerländerna ska helst underteckna avtalet så fort de har beviljats finansiering för internationellt utbyte, men senast innan utbytet äger rum.

Information och kontakt

Mer information hittar du på webbplatsen om Erasmus+. Du kan även vända dig ditt universitet eller din högskola. Har du ytterligare frågor kan du kontakta programkontoret i ditt land.

Interinstitutionella avtal mellan programländerna för 2014–2020:

Interinstitutionella avtal mellan programländer och partnerländer för 2014–2020:

Studie- och praktikavtal

Studie- eller praktikavtalet anger vilka kurser du ska gå eller den praktik du ska delta i. Avtalet ska godkännas av dig, din heminstitution och värdinstitutionen eller företaget.

Syftet med avtalet är att förbereda utbytet så väl som möjligt, och därför beskrivs alla inslag i utbildningen eller mål för lärandet som du sedan kommer att få tillgodoräkna dig och vilka språkkunskaper du måste ha.

Alla tre parter som skriver under avtalet förbinder sig att följa det. Det här garanterar att du kan tillgodoräkna dig dina studie- eller praktikperioder från utlandet.

Erasmus stadga för studerande

Alla studerande som kommer att delta i Erasmus+ får ett exemplar av Erasmus stadga för studerande från sitt universitet eller sin högskola. I stadgan beskrivs rättigheterna och skyldigheterna för deltagarna i programmet. Den innehåller information om vad du har rätt till och vad som förväntas av dig under studierna eller praktiken.

Det fastställs bl.a. att du som Erasmusstuderande har rätt till gratis undervisning och att de studier eller den praktikperiod du deltagit i utomlands ska tillgodoräknas i sin helhet. I stadgan anges också vilka skyldigheter du har som Erasmusstuderande, både gentemot ditt eget universitet eller din högskola och gentemot det lärosäte eller företag där utbytet äger rum.

Du kan se ett utkast av stadgan nedan. Den slutliga versionen kommer snart på olika språk. Utkastet till stadga finns i följande format:

Läs även Dina rättigheter som student utomlands (en vägledning från initiativet Unga på väg).

Information och kontakt

Mer information finns på webbplatsen om Erasmus+. Du kan även vända dig till ditt universitet eller din högskola om du vill veta mer om ett visst utbyte mellan olika institutioner. Har du ytterligare frågor kan du kontakta programkontoret i ditt land.

 

How can we help?