Sökväg

Styrdokument

Erasmus+ styrs av olika stadgor och avtal som beskriver vilka rättigheter och skyldigheter deltagarna har.

 
Erasmus stadga för högre utbildning

Erasmus stadga för högre utbildningpdf(1.05 Mb) Visa översättning av föregående länk  innehåller reglerna och riktlinjerna för det europeiska och internationella samarbete som bedrivs av universitet och högskolor inom Erasmus+. Universitet och högskolor i programländerna måste vara anslutna till stadgan för att kunna delta i olika former av utbyten eller samarbete för innovation och bra lösningar inom Erasmus+.

I riktlinjernapdf(953 kB) Visa översättning av föregående länk  för Erasmusstadgan för högre utbildning kan du se vilka krav institutionerna måste uppfylla enligt stadgan.

Universitet och högskolor i andra länder behöver däremot inte vara anslutna till stadgan, utan riktlinjerna fastställs i interinstitutionella avtal mellan lärosätena. Stadgan gäller under hela programperioden.

Universiteten och högskolorna kan ansöka om att få ansluta sig till stadgan varje år. Mer information om den senaste ansökningsomgången kan du få från genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea).

Eacea har också en förteckning över universitet och högskolor som anslutit sig till stadgan på sin webbplats.

Interinstitutionella avtal

Interinstitutionella avtal kan ingås mellan minst två universitet eller högskolor och möjliggör utbyten mellan olika grupper av lärosäten.

  • Vid utbyten mellan universitet och högskolor i programländerna måste alla lärosäten vara anslutna till Erasmus stadga för högre utbildning.
  • Vid utbyten mellan universitet och högskolor i programländer och partnerländer måste lärosätena i programländerna vara anslutna till Erasmus stadga för högre utbildning, medan lärosätena i partnerländerna förbinder sig att följa principerna i stadgan genom det interinstitutionella avtalet.

De lärosäten som undertecknar ett interinstitutionellt avtal förbinder sig att samarbeta kring utbyte av studenter eller personal inom Erasmus+.

Det innebär att de måste organisera och administrera utbytet i enlighet med kraven i Erasmus stadga för högre utbildning och att de åtar sig att skapa förutsättningar för ett givande utbyte.

Universiteten och högskolorna från programländerna och partnerländerna ska helst underteckna avtalet så fort de har beviljats finansiering för internationellt utbyte, men senast innan utbytet äger rum.

Information och kontakt

Mer information hittar du på webbplatsen om Erasmus+. Du kan även vända dig till ditt universitet eller din högskola. Har du ytterligare frågor kan du kontakta programkontoret i ditt land.

Interinstitutionella avtal mellan programländerna för 2014–2020:

Interinstitutionella avtal mellan programländer och partnerländer för 2014–2020 (uppdaterade versioner från augusti 2015):

Studie- och praktikavtal

Studie- eller praktikavtalet anger vilka kurser du ska gå eller den praktik du ska delta i. Avtalet ska godkännas av dig, din heminstitution och värdinstitutionen eller företaget.

Syftet med avtalet är att förbereda utbytet så väl som möjligt, och därför beskrivs alla inslag i utbildningen eller mål för lärandet som du sedan kommer att få tillgodoräkna dig och vilka språkkunskaper du måste ha.

Alla tre parter som skriver under avtalet förbinder sig att följa det. Det här garanterar att du kan tillgodoräkna dig dina studie- eller praktikperioder från utlandet.

Undervisnings- och fortbildningsavtal

Avtalet anger vilka kurser du ska undervisa i eller vilken fortbildning du ska delta i. Avtalet ska godkännas av dig och de deltagande instutionerna eller företagen.

I avtalet betonas alla parters ansvar för att utbytet blir lyckat.

Erasmus stadga för studerande

Alla studerande som kommer att delta i Erasmus+ får ett exemplar av Erasmusstadgan för studerande från sitt universitet eller sin högskola. I stadgan beskrivs rättigheterna och skyldigheterna för deltagarna i programmet. Den innehåller information om vad du har rätt till och vad som förväntas av dig under studierna eller praktiken.

Det fastställs bl.a. att du som Erasmusstuderande har rätt till gratis undervisning och att de studier eller den praktikperiod du deltagit i utomlands ska tillgodoräknas i sin helhet. I stadgan anges också vilka skyldigheter du har som Erasmusstuderande, både gentemot ditt eget universitet eller din högskola och gentemot det lärosäte eller företag där utbytet äger rum.

Här kan du läsa stadgan på olika språk (övriga översättningar kommer snart):

Österrikepdf(493 kB) Visa översättning av föregående länk  Belgienpdf(477 kB) Visa översättning av föregående länk  Bulgarienpdf(487 kB) Visa översättning av föregående länk  Cypernpdf(522 kB) Visa översättning av föregående länk 
Tjeckienpdf(471 kB) Visa översättning av föregående länk  Tysklandpdf(477 kB) Visa översättning av föregående länk  Danmarkpdf(471 kB) Visa översättning av föregående länk  Estland
Spanienpdf(465 kB) Visa översättning av föregående länk  Finlandpdf(466 kB) Visa översättning av föregående länk  Frankrikepdf(486 kB) Visa översättning av föregående länk  Greklandpdf(594 kB) Visa översättning av föregående länk 
Kroatien Ungernpdf(534 kB) Visa översättning av föregående länk  Irlandpdf(860 kB) Visa översättning av föregående länk  Islandpdf(473 kB) Visa översättning av föregående länk 
Italienpdf(497 kB) Visa översättning av föregående länk  Liechtensteinpdf(477 kB) Visa översättning av föregående länk  Litauenpdf(520 kB) Visa översättning av föregående länk  Luxemburgpdf(477 kB) Visa översättning av föregående länk 
Lettland Makedonienpdf(496 kB) Visa översättning av föregående länk  Maltapdf(475 kB) Visa översättning av föregående länk  Nederländernapdf(466 kB) Visa översättning av föregående länk 

Norgepdf(486 kB) Visa översättning av föregående länk 

Nynorskapdf(474 kB) Visa översättning av föregående länk 

Polenpdf(527 kB) Visa översättning av föregående länk  Portugal Rumänien
Sverigepdf(464 kB) Visa översättning av föregående länk  Slovenienpdf(482 kB) Visa översättning av föregående länk  Slovakienpdf(468 kB) Visa översättning av föregående länk  Turkietpdf(549 kB) Visa översättning av föregående länk 
Storbritannienpdf(860 kB) Visa översättning av föregående länk     

Information och kontakt

Mer information finns på webbplatsen om Erasmus+. Du kan även vända dig till ditt universitet eller din högskola om du vill veta mer om ett visst utbyte mellan olika institutioner. Har du ytterligare frågor kan du kontakta programkontoret i ditt land.

 

How can we help?