Navigacijska pot

Okvir za kakovost

Okvir za kakovost Erasmus+ temelji na naboru dokumentov o pravicah in obveznostih posameznikov in organizacij, ki sodelujejo v programu Erasmus+.

 
Listina Erasmus za terciarno izobraževanje

Listina Erasmus za terciarno izobraževanjepdf(1.05 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave  (ECHE) določa splošni okvir kakovosti za evropsko in mednarodno sodelovanje visokošolskih ustanov v okviru programa Erasmus+. Pridobitev listine Erasmus za terciarno izobraževanje je osnovni pogoj za vse visokošolske ustanove iz držav Programa, ki želijo v okviru programa sodelovati v učni mobilnosti posameznikov in/ali v partnerstvih na področju inovacij in dobrih praks.

Za visokošolske ustanove v drugih državah pogoj glede listine Erasmus ne velja, okvir za kakovost pa v tem primeru temelji na sporazumih med visokošolskimi ustanovami. Listina se podeli za celotno obdobje trajanja programa Erasmus+.

Razpis za pridobitev listine Erasmus za terciarno izobraževanje je objavljen vsako leto.

Visokošolske ustanove, nosilke listine, so navedene na spletišču Izvajalske agencije EACEA.

Sporazumi med ustanovami

Dve ali več visokošolskih ustanov podpiše sporazum o mobilnosti med ustanovami.

  • Pri mobilnosti med ustanovami v državah Programa morajo biti ustanove nosilke listine Erasmus za terciarno izobraževanje.
  • Pri mobilnosti med ustanovami v državah Programa in partnerskih državah morajo biti države Programa nosilke listine Erasmus za terciarno izobraževanje, ustanove iz partnerskih držav pa morajo načela iz listine potrditi s podpisom sporazuma.

S podpisom sporazuma se ustanove zavežejo, da bodo v okviru programa Erasmus+ sodelovale v izmenjavah za študente in/ali zaposlene.

Spoštovati morajo zahteve glede kakovosti iz listine Erasmus za terciarno izobraževanje pri vseh vidikih organiziranja in vodenja mobilnosti ter soglašati z vrsto kvantitativnih in kvalitativnih ukrepov, ki zagotavljajo visokokakovostno in učinkovito mobilnost.

Zaželeno je, da visokošolske ustanove iz držav Programa in partnerskih držav podpišejo sporazum, ko so izbrane za prejemnice finančnih sredstev za mednarodno mobilnost, vsekakor pa pred začetkom mobilnosti.

Informacije in kontakt

Več informacij boste našli na spletišču Erasmus+. Obrnete se lahko tudi na urad za izmenjave na svoji univerzi ali fakulteti, za natančnejše informacije pa na nacionalno agencijo.

Sporazum med ustanovami držav Programa (2014–2020):

Sporazum med ustanovami držav Programa in partnerskih držav (2014–2020):

Študijski sporazum

Študijski sporazum določa študijske predmete oziroma program usposabljanja in ga potrdita študent, matična in gostiteljska ustanova/podjetje.

Študijski sporazum predpostavlja temeljito pripravo mobilnosti, saj morajo biti ob zaključku priznani vsi vključeni izobraževalni elementi, doseženi učni izidi ter osvojeno jezikovno znanje študenta.

Vse trije podpisniki sporazuma se zavežejo, da bodo spoštovali dogovorjene določbe sporazuma in da bodo priznali študij oziroma delovno prakso, ki ju študent opravi v tujini.

Študentska listina Erasmus

Matična univerza ali visokošolska ustanova bo vsem svojim izbranim študentom Erasmus+ izročila študentsko listino Erasmus, ki določa pravice in obveznosti sodelujočih študentov v programu Erasmus+. Študenti Erasmus+ tako vedo, kaj imajo pravico zahtevati in kaj se od njih pričakuje v času njihovega študija in/ali delovne prakse v tujini.

Študentska listina Erasmus+ opozarja predvsem na osnovne pravice študentov Erasmus+, denimo brezplačen pouk in popolno priznanje študija in delovne prakse, opravljene v tujini. Listina navaja tudi osnovne obveznosti, ki jih imajo študenti Erasmus+ do svoje matične in gostiteljske visokošolske ustanove oziroma podjetja.

Za zdaj si je mogoče ogledati osnutek študentske listine Erasmus, kmalu bo na voljo tudi končno besedilo v številnih jezikovnih različicah. Osnutek listine je v obliki:

Ogledate si lahko tudi knjižico Pravice mobilnih študentov (vodnik pobude Mladi in mobilnost o pravicah, ki jih imajo študenti na izmenjavah v Evropski uniji).

Informacije in kontakt

Več informacij boste našli na spletišču Erasmus+. Obrnete se lahko tudi na urad za izmenjave na svoji univerzi ali fakulteti, za natančnejše informacije pa na nacionalno agencijo.

 

How can we help?