Navigačný riadok

Rámec kvality

Rámec kvality programu Erasmus+ pozostáva zo súboru dokumentov, v ktorých sa uvádzajú práva a povinnosti jednotlivcov a organizácií zúčastnených na tomto programe.

 
Charta vysokoškolského vzdelávania Erasmus

Charta vysokoškolského vzdelávania Erasmuspdf(609 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  stanovuje všeobecný rámec kvality pre európske a medzinárodné činnosti spolupráce, ktoré môže inštitúcia vysokoškolského vzdelávania vykonávať v rámci programu Erasmus+. Udelenie Charty vysokoškolského vzdelávania Erasmus je podmienkou pre všetky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa nachádzajú v jednej z krajín zapojených do programu a chceli by sa v rámci programu Erasmus+ zúčastniť na vzdelávacej mobilite jednotlivcov a/alebo spolupráci v oblasti inovácie a osvedčených postupov.

Pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa nachádzajú v iných krajinách, sa charta nevyžaduje a rámec kvality sa stanoví prostredníctvom medziinštitucionálnych dohôd medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Charta sa udeľuje na celé obdobie trvania programu Erasmus+.

Výzva na predloženie návrhov na udelenie charty sa bude organizovať každý rok.

Zoznam inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú držiteľmi charty, sa nachádza na webovej lokalite Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru.

Medziinštitucionálne dohody

Medziinštitucionálne dohody môžu podpísať dve alebo viaceré inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Ich podpisom sa vytvára možnosť mobility medzi skupinami inštitúcií.

  • V prípade mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z krajín zapojených do programu, musia byť obe inštitúcie alebo všetky z nich držiteľmi Charty vysokoškolského vzdelávania Erasmus.
  • V prípade mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z krajín zapojených do programu a partnerských krajín musia byť inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín zapojených do programu držiteľmi Charty vysokoškolského vzdelávania Erasmus a inštitúcie z partnerských krajín musia schváliť zásady uvedené v charte formou medziinštitucionálnej dohody.

Podpísaním medziinštitucionálnej dohody zúčastnené inštitúcie súhlasia s tým, že budú spolupracovať na výmene študentov a/alebo zamestnancov v rámci programu Erasmus+.

Zaväzujú sa dodržiavať požiadavky na kvalitu uvedené v Charte vysokoškolského vzdelávania Erasmus vo všetkých aspektoch organizácie a riadenia mobility a súhlasia so súborom kvantitatívnych a kvalitatívnych opatrení na zabezpečenie mobility s vysokou kvalitou a veľkým dosahom.

Odporúča sa, aby inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín zapojených do programu a partnerských krajín podpísali túto dohodu po tom, čo bolo rozhodnuté, že sa im poskytne financovanie na medzinárodnú mobilitu, v každom prípade však pred začiatkom mobility.

Informácie a kontakty

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej lokalite programu Erasmus+. Takisto sa môžete skontaktovať so študijným oddelením vašej univerzity alebo fakulty, kde vám poskytnú podrobnejšie informácie. Ak máte ďalšie otázky, skontaktujte sa so svojou národnou agentúrou.

Medziinštitucionálna dohoda (2014 – 2020) medzi krajinami zapojenými do programu:

Medziinštitucionálna dohoda (2014 – 2020) medzi krajinami zapojenými do programu a partnerskými krajinami:

Zmluva o štúdiu

V zmluve o štúdiu sa uvádza plánovaný študijný program/program stáže a je schválená študentom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou/podnikom.

V zmluve o štúdiu sa kladie dôraz na dôkladnú prípravu mobility a zahŕňa všetky vzdelávacie prvky/výsledky vzdelávania potrebné na budúce uznanie, ako aj požadované jazykové schopnosti študenta.

Všetky tri strany, ktoré zmluvu podpisujú, sa zaväzujú, že budú dodržiavať všetky dohodnuté ustanovenia, čím sa má zabezpečiť uznanie štúdia/stáže študenta v zahraničí.

Charta študenta programu Erasmus

Chartu študenta programu Erasmus poskytne každému študentovi, ktorý bol vybratý na účasť v programe Erasmus+, jeho vysielajúca univerzita alebo vysokoškolská inštitúcia. V charte študenta sa uvádzajú práva a povinnosti študentov zúčastnených na programe Erasmus+. Informuje študentov programu Erasmus+ o tom, na čo majú nárok a čo sa od nich očakáva počas ich študijného pobytu a/alebo stáže.

V Charte študenta programu Erasmus sa uvádzajú najmä základné práva študentov programu Erasmus+, napríklad bezplatná výučba a úplné uznanie štúdia alebo stáže v zahraničí. V charte sú takisto zahrnuté hlavné povinnosti študentov programu Erasmus+, ktorí tak majú stručný prehľad o povinnostiach voči vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania/podniku.

Na zváženie je k dispozícii návrh Charty študenta programu Erasmus. Čoskoro bude dostupná jej konečná verzia vo viacerých jazykoch. Návrh charty je dostupný v týchto formátoch:

Preštudujte si takisto brožúru Práva študenta študujúceho v zahraničí (Sprievodca iniciatívy Mládež v pohybe o právach študentov, ktorí sa zúčastňujú na mobilite v Európskej únii)

Informácie a kontakty

Viac informácií nájdete na webovej lokalite programu Erasmus+. Takisto sa môžete skontaktovať so študijným oddelením vašej univerzity alebo vysokej školy, kde vám poskytnú podrobnejšie informácie o výmenách medzi inštitúciami. Ak máte ďalšie otázky, skontaktujte sa s vašou národnou agentúrou.

 

How can we help?