Kruimelpad

Kwaliteitskader

Het Erasmus+-kwaliteitskader is een reeks documenten waarin de rechten en plichten worden beschreven van personen en organisaties die deelnemen aan het Erasmus+-programma.

 
Erasmus-handvest voor hoger onderwijs

Het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE)pdf(1.05 Mb) Bekijk deze link in een andere taal  is een algemeen kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten van instellingen voor hoger onderwijs binnen het Erasmus+-programma. Alle in een deelnemend land gevestigde instellingen die willen meedoen aan het Erasmus+-programma voor uitwisseling van studenten en/of samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken, moeten dit handvest onderschrijven.

Voor instellingen in andere landen is dat niet vereist. Het kwaliteitskader wordt dan geregeld door middel van "interinstitutionele" overeenkomsten (zie verder). Het handvest geldt voor de volledige duur van Erasmus+.

Ieder jaar wordt een oproep tot het indienen van voorstellen voor hogeronderwijsinstellingen die het handvest willen onderschrijven gepubliceerd.

Een lijst van instellingen van hoger onderwijs die het handvest hebben onderschreven vindt u op de EACEA-website.

Interinstitutionele overeenkomsten

Interinstitutionele overeenkomsten kunnen worden gesloten tussen twee of meer instellingen voor hoger onderwijs.

  • Als het gaat om instellingen uit landen die aan het programma deelnemen, moeten deze het Erasmus-handvest onderschrijven.
  • Instellingen uit andere landen moeten via een interinstitutionele overeenkomst instemmen met de beginselen die zijn vastgelegd in het handvest.

Door de ondertekening van een interinstitutionele overeenkomst spreken de betrokken instellingen af samen te werken bij de uitwisseling van studenten en/of personeelsleden in het kader van Erasmus+.

Zij beloven alle organisatorische kwaliteitseisen van het Erasmus-handvest na te leven en het eens te worden over een reeks kwantitatieve en kwalitatieve maatstaven om de kwaliteit en impact van de uitwisselingen te waarborgen.

Aanbevolen wordt dat de instellingen deze overeenkomst sluiten zodra zij worden geselecteerd, en in ieder geval voordat de uitwisselingen plaatsvinden.

Informatie en contact

Meer informatie vindt u op de Erasmus+-website. U kunt ook contact opnemen met het inschrijvingskantoor van uw universiteit of hogeschool. Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met uw nationaal agentschap.

Interinstitutionele overeenkomst 2014-2020 tussen programmalanden:

Interinstitutionele overeenkomst 2014-2020 tussen programmalanden en partnerlanden

Leerovereenkomst.

Een "leerovereenkomst" met het te volgen opleidingsprogramma wordt gesloten door de student, de uitzendende en de ontvangende instelling/onderneming.

De leerovereenkomst legt de nadruk op de gedegen voorbereiding van de uitwisseling. Zo worden alle later te erkennen educatieve onderdelen en leerresultaten opgesomd, evenals de vereiste talenkennis.

De drie partijen die de overeenkomst sluiten, verbinden zich ertoe de afspraken na te komen, en zo te waarborgen dat de studie of stage in het buitenland erkend wordt.

Erasmus-studentenhandvest

Erasmus+-cursisten ontvangen na hun selectie een Erasmus-studentenhandvest van hun universiteit of hogeschool. Hierin staan hun rechten en plichten als Erasmus+-student beschreven. Zo weten zij waarop zij recht hebben en wat er van hen wordt verwacht tijdens hun studie en/of stage in het buitenland.

Zij hebben met name recht op gratis onderwijs en de volledige erkenning van hun studies of stage. Het handvest vermeldt ook beknopt wat hun belangrijkste verplichtingen zijn ten aanzien van de uitzendende en de ontvangende instelling/onderneming.

Een ontwerp van het Erasmus-Studentenhandvest is al beschikbaar, en binnenkort is er een definitieve versie in meerdere talen. Het ontwerp is beschikbaar in de volgende formaten:

Zie ook “Je rechten als mobiele student” (de rechten van mobiele studenten in de Europese Unie – een handleiding)

Informatie en contact

Meer informatie vindt u op de Erasmus+-website. U kunt ook contact opnemen met het inschrijvingskantoor van uw universiteit of hogeschool voor informatie over specifieke uitwisselingen met andere instellingen. Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met uw nationaal agentschap.

 

How can we help?