Navigācijas ceļš

Kvalitātes sistēma

Programmas “Erasmus+” kvalitātes sistēma ietver dokumentu kopumu, kurā izklāstīts, kādas tiesības un pienākumi ir privātpersonām un organizācijām, kas piedalās programmā.

 
Erasmus Universitātes harta

Erasmus Universitātes harta (ECHE)pdf(609 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  sniedz vispārējus kvalitātes norādījumus Eiropas un starptautiskās sadarbības pasākumiem, kurus augstskola drīkst veikt programmā “Erasmus+”. Ja augstskolas, kuras atrodas programmas valstī, vēlas piedalīties privātpersonu mācību apmaiņā vai sadarbībā inovācijas un labas prakses veicināšanai saistībā ar programmu “Erasmus+”, tām jābūt piešķirtai Erasmus Universitātes hartai.

Augstskolām, kas atrodas citās valstīs, šī harta nav jāsaņem, un kvalitātes sistēma tiks izveidota, slēdzot starpaugstskolu līgumus. Hartu piešķir uz visu programmas “Erasmus+” laiku.

Augstskolas hartas piešķiršanai var pieteikties katru gadu.

Augstskolas, kurām piešķirta šī harta, ir uzskaitītas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietnē.

Starpaugstskolu līgumi

Divas vai vairākas augstākās izglītības iestādes var parakstīt starpaugstskolu līgumu, tādējādi paredzot apmaiņas iespējas starp iestāžu grupām.

  • Ja par apmaiņu vēlas vienoties augstākās izglītības iestādes programmas valstīs, tad tām abām vai visām jābūt piešķirtai Erasmus Universitātes hartai.
  • Ja par apmaiņu vēlas vienoties augstākās izglītības iestādes gan programmas valstīs, gan partnervalstīs, tad programmas valstu augstākās izglītības iestādēm jābūt Erasmus Universitātes hartai, bet partnervalstu augstskolām jāpiekrīt hartā noteiktajiem principiem, noslēdzot starpaugstskolu līgumu.

Parakstīdamas starpaugstskolu līgumu, iesaistītās iestādes vienojas sadarboties, lai rīkotu studentu apmaiņu un/vai personāla apmaiņu programmā “Erasmus+”.

Tās apņemas ievērot Erasmus Universitātes hartas kvalitātes prasības visos aspektos, kas saistīti ar apmaiņas rīkošanu un pārvaldību, un vienojas par kvantitatīviem un kvalitatīviem pasākumiem, kas garantē augstas kvalitātes apmaiņu un ietekmi.

Būtu ieteicams, lai programmas valstu augstskolas un partnervalstu augstskolas šo līgumu parakstītu pēc tam, kad tās ir izraudzītas starptautiskās mobilitātes finansējuma saņemšanai, un katrā ziņā pirms apmaiņas rīkošanas.

Informācija un kontakti

Sīkāku informāciju var atrast Erasmus+ tīmekļa vietnē. Lai uzzinātu vairāk, interesenti var sazināties arī ar savu universitāti vai koledžu. Ja ir vēl kādi neatbildēti jautājumi, var sazināties ar nacionālo aģentūru.

Programmas valstu starpaugstskolu līgums 2014.–2020. gadam:

Programmas valstu un partnervalstu starpaugstskolu līgums 2014.–2020. gadam:

Mācību līgums

Mācību līgumā ir precizēts, kādus studiju kursus students apgūs vai kādu praksi veiks. Šis līgums ir jāapstiprina studentam, studenta augstskolai un ārzemju augstskolai vai uzņēmumam.

Šī līguma mērķis ir rūpīgi sagatavot apmaiņu, tāpēc tajā ietver visus izglītības komponentus/mācību rezultātus, kurus vēlāk varēs atzīt, kā arī norāda, kādas valodas studentam jāprot.

Visi trīs dalībnieki, kas šo līgumu paraksta, apņemas ievērot visus tā noteikumus. Tas garantē, ka studiju kursi vai prakses periodi, ko students pavadīs ārzemēs, tiks atzīti.

Erasmus studenta harta

Katrs students, kas piedalās programmā “Erasmus+”, no savas augstskolas saņem Erasmus studentu hartas eksemplāru. To piešķir īpaši izvēlētiem studentiem. Hartā ir aprakstīti, kādas tiesības un pienākumi ir studentiem, kuri piedalās programmā “Erasmus+”.

Šajā hartā cita starpā ir paskaidrots, ka Erasmus+ studentiem ir tiesības, piemēram, uz bezmaksas izglītību un ka studijas vai prakses periods ārzemēs tiks pilnībā atzīts. Hartā arī norādīti Erasmus+ studentu pienākumi gan pret savu augtskolu, gan pret ārzemju augstskolu vai uzņēmumu.

Šeit zemāk var iepazīties ar Erasmus studenta hartas projektu. Drīzumā būs pieejama galīgā versija vairākās valodās. Hartas projekts ir šādos formātos:

Lasiet arī materiālu “Tavas apmaiņas studenta tiesības” (pamatiniciatīvā “Jaunatne kustībā” izstrādātā rokasgrāmata par mobilo studentu tiesībām Eiropas Savienībā)

Informācija un kontakti

Sīkāka informācija ir Erasmus+ tīmekļa vietnē. Lai uzzinātu vairāk par konkrētu apmaiņu starp augstskolām, interesenti var sazināties arī ar savu universitāti vai koledžu. Ja ir vēl kādi neatbildēti jautājumi, var sazināties ar nacionālo aģentūru.

 

How can we help?