Naršymo kelias

Kokybės sistema

Programos „Erasmus+“ kokybės sistemą sudaro dokumentų rinkinys, kuriame išdėstytos programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių asmenų bei organizacijų teisės ir pareigos.

 
„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartijoje (ECHE)pdf(609 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  nustatyta bendroji europinio ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklos, kurią pagal programą „Erasmus+“ gali vykdyti aukštojo mokslo įstaigos, kokybės sistema. „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija yra privaloma visoms programos „Erasmus+“ šalių aukštojo mokslo įstaigoms, norinčioms dalyvauti pagal šią programą vykdomoje asmenų judumo mokymosi tikslais ir (arba) bendradarbiavimo inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais veikloje.

Kitose šalyse esančioms aukštojo mokslo įstaigoms ši chartija neprivaloma, o kokybės sistema nustatoma aukštojo mokslo institucijų tarpinstituciniais susitarimais. Chartijos narystė suteikiama visam programos „Erasmus+“ laikotarpiui.

Kasmet bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas dėl šio chartijos suteikimo.

EACEA svetainėje pateiktas ECHE turinčių aukštojo mokslo įstaigų sąrašas.

Tarpinstituciniai susitarimai

Tarpinstituciniai susitarimai gali būti pasirašyti tarp dviejų ar daugiau aukštojo mokslo įstaigų. Jais suteikiama judumo tarp įstaigų grupių galimybė.

  • Norint aukštojo mokslo įstaigoms vykdyti judumo veiklą programos šalyse, joms abiems arba joms visoms turi būti suteikta „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija.
  • Norint aukštojo mokslo įstaigoms vykdyti judumo veiklą programos šalyse ir šalyse partnerėse, programos šalių aukštojo mokslo įstaigos privalo turėti „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją, o šalių partnerių aukštojo mokslo įstaigos privalo būti pasirašiusios tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo sutiktų su chartijoje išdėstytais principais.

Pasirašydamos tarpinstitucinį susitarimą atitinkamos įstaigos sutinka bendradarbiauti studentų ir (arba) personalo mainų veikloje įgyvendinant programą „Erasmus+“.

Jos įsipareigoja laikytis „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos kokybės reikalavimų visais judumo veiklos organizavimo bei valdymo aspektais ir susitaria dėl tam tikrų kiekybinių ir kokybinių priemonių, kad užtikrintų aukštos kokybės ir didelio poveikio judumą.

Šį susitarimą programos šalių ir šalių partnerių aukštojo mokslo įstaigoms rekomenduojama pasirašyti, kai jos atrenkamos tarptautinio judumo veiklai finansuoti, ir bet kokiu atveju prieš vykdant judumo veiklą.

Informacija ir kontaktai

Daugiau informacijos rasite programos „Erasmus+“ svetainėje. Daugiau informacijos jums taip pat gali suteikti jūsų universiteto arba kolegijos registracijos biure. Dėl tolesnių užklausų kreipkitės į savo šalies agentūrą.

2014–2020 m. programos šalių tarpinstitucinis susitarimas:

2014–2020 m. programos šalių ir šalių partnerių tarpinstitucinis susitarimas:

Mokymosi susitarimas

Mokymosi susitarimą, kuriame išdėstyta numatoma studijų arba stažuotės programa, patvirtina studentas, jį siunčiančioji ir jį priimančioji įstaiga arba įmonė.

Mokymosi susitarime akcentuojamas kruopštus pasirengimas judumo veiklai ir įtraukiami visi ugdymo elementai ir (arba) mokymosi rezultatai, kurie būtini būsimam pripažinimui, taip pat reikalaujamos studento kalbos žinios.

Visos trys susitarimo šalys įsipareigoja jo laikytis ir taip užtikrina, kad studento užsienio studijos arba stažuotė bus pripažintos.

„Erasmus“ studento chartija

Kiekvienam programoje „Erasmus+“ atrinktam dalyvauti studentui siunčiantysis universitetas arba kita aukštojo mokslo įstaiga suteiks „Erasmus“ studento chartiją. Studento chartijoje pabrėžiamos programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių studentų teisės ir pareigos. Joje informuojama, kokias teises turi programoje „Erasmus+“ dalyvaujantys studentai ir ko iš jų tikimasi studijų arba stažuotės užsienyje laikotarpiu.

Visų pirma „Erasmus“ studento chartijoje išdėstytos pagrindinės studento teisės, pvz., nemokamos mokymo paslaugos ir visapusiškas studijų arba stažuočių užsienyje pripažinimas. Chartijoje taip pat glaustai nurodomos pagrindinės programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių studentų pagrindinės pareigos tiek juos siunčiančios, tiek priimančios aukštojo mokslo įstaigos arba įmonės atžvilgiu.

„Erasmus“ studento chartijos projektą galite skaityti čia, o netrukus bus pateikta galutinė jos versija įvairiomis kalbomis. Chartijos projektas pateikiamas šiais formatais:

Taip pat skaitykite knygelę „Tavo, kaip judaus studento, teisės“ (iniciatyvos „Judus jaunimas“ užsienyje besimokančių studentų teisių Europos Sąjungoje vadovas)

Informacija ir kontaktai

Daugiau sužinosite programos „Erasmus+“ svetainėje. Išsamesnės informacijos apie konkrečius mainus tarp įstaigų jums taip pat gali suteikti jūsų universiteto arba kolegijos registracijos biure. Dėl tolesnių užklausų kreipkitės į savo šalies agentūrą.

 

How can we help?