Navigatsioonitee

Kvaliteediraamistik

Erasmus+ kvaliteediraamistik hõlmab dokumente, milles käsitletakse programmis Erasmus+ osalevate üksikisikute ja organisatsioonide õigusi ning kohustusi.

 
Erasmuse kõrgharidusharta

Erasmuse kõrgharidushartas (ECHE)pdf(1.05 Mb) Valige lingiga seotud tõlked  sätestatakse üldine kvaliteediraamistik Euroopa ja rahvusvahelise koostöö alasele tegevusele, mida kõrgkoolidel on võimalik programmi Erasmus+ raames teostada. Erasmuse kõrgharidusharta omistamine on eeltingimus kõigile programmiriigis asuvatele kõrgkoolidele, kes soovivad programmi Erasmus+ raames osaleda üksikisikute õpirändes ja/või innovatsiooni ning heade tavade alases koostöös.

Muudes riikides asuvate kõrgkoolide puhul ei ole harta nõutav ning kvaliteediraamistik kehtestatakse kõrgkoolide vaheliste lepingute alusel. Harta omistatakse programmi Erasmus+ kogu kestuse ajaks.

Konkursikutse Erasmuse kõrgharidusharta omistamiseks avaldatakse igal aastal.

Nimekiri kõrgkoolidest, kellel on kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta, on kättesaadav Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti veebisaidil.

Institutsioonidevahelised kokkulepped

Institutsioonidevahelised kokkulepped on sõlmitud kahe või enama kõrgkooli vahel, et võimaldada nendevahelist liikuvust.

  • Programmiriikides asuvate kõrgkoolide vahelise liikuvuse korral peab neist mõlemal või kõigil olema Erasmuse kõrgharidusharta.
  • Programmi- ja partnerriikides asuvate kõrgkoolide vahelise liikuvuse puhul peab programmiriigi kõrgkoolil olema Erasmuse kõrgharidusharta ja partnerriigi kõrgkoolid peavad nõustuma hartas sätestatud põhimõtetega institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kaudu.

Institutsioonidevahelise kokkuleppe allkirjastamisega lepivad sellega hõlmatud kõrgkoolid kokku, et teevad koostööd üliõpilaste ja/või töötajate vahetuseks programmi Erasmus+ raames.

Nad kohustuvad järgima Erasmuse kõrgharidusharta kvaliteedinõudeid kõigis liikuvuse korraldamise ja juhtimisega seotud küsimustes ning lepivad kokku erinevates kvantitatiivsetes ja kvalitatiivsetes meetmetes, et tagada liikuvuse kõrge kvaliteet ning mõju.

On soovitatav, et programmi- ja partnerriikide kõrgkoolid kirjutavad sellele kokkuleppele alla kohe pärast seda, kui nad on valitud välja rahvusvahelise liikuvusega seotud rahaliste vahendite saajana, ning igal juhul enne, kui liikuvus aset leiab.

Teave ja kontaktandmed

Lisateabe saamiseks külastage Erasmus+ veebisaiti. Samuti võite lisateabe saamiseks võtta ühendust oma ülikooli või kolledži asjaomase talitusega. Täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust riikliku bürooga.

Institutsioonidevaheline kokkulepe (2014–2020) programmiriikide vahel:

Institutsioonidevaheline kokkulepe (2014–2020) programmiriikide ja partnerriikide vahel:

Õppeleping

Õppelepingus esitatakse üliõpilase, lähetava kõrgkooli ja vastuvõtva kõrgkooli poolt kinnitatud õppe-/praktikakava, mida tuleb järgida.

Õppelepingus keskendutakse liikuvuse põhjalikule ettevalmistamisele, hõlmates kõiki haridusalaseid komponente/õpitulemusi, mis saaksid hiljem tunnustatud, samuti ka üliõpilaselt nõutavat keeleoskust.

Kõik kolm poolt kohustuvad järgima kõiki kokkuleppeid, millega tagatakse, et üliõpilase õpingud/praktika välismaal saaks tunnustatud.

Erasmuse+ üliõpilasharta

Igale Erasmus+ üliõpilasele antakse pärast nende väljavalimist Erasmuse üliõpilasharta nende oma ülikooli või kõrgkooli poolt. Üliõpilashartas esitatakse programmis Erasmus+ osalevate üliõpilaste õigused ja kohustused. Selles teavitatakse Erasmus+ üliõpilasi sellest, millele neil on õpingute ja/või praktika jooksul õigus ning mida neilt sel ajal oodatakse.

Eelkõige tuuakse Erasmuse üliõpilashartas välja programmi Erasmus+ üliõpilaste põhilised õigused, nagu tasuta õpe ja välismaal läbitud õpingute või praktika täielik tunnustamine. Samuti on hartas täpsustatud Erasmus+ üliõpilaste peamised kohustused, andes neile konkreetse ülevaate nende ülesannetest seoses nii lähetava kui ka vastuvõtva kõrgkooli/ettevõttega.

Programmi Erasmus + üliõpilasharta leiate allolevast tabelist:

(tõlked hallis kirjas kuvatud riikide jaoks avaldatakse peagi)

Austriapdf(493 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Belgiumpdf(477 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Bulgariapdf(487 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Cyprus
Czech Republicpdf(471 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Germanypdf(477 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Denmarkpdf(471 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Estonia
Spainpdf(465 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Finlandpdf(486 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Francepdf(486 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Greece
Croatia Hungarypdf(534 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Irelandpdf(860 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Icelandpdf(473 kB) Valige lingiga seotud tõlked 
Italypdf(467 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Liechtensteinpdf(477 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Lithuaniapdf(520 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Luxembourgpdf(477 kB) Valige lingiga seotud tõlked 
Latvia The former Yugoslav Republic of Macedoniapdf(496 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Maltapdf(475 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Netherlandspdf(466 kB) Valige lingiga seotud tõlked 

Norwaypdf(486 kB) Valige lingiga seotud tõlked 

New Norwegianpdf(474 kB) Valige lingiga seotud tõlked 

Polandpdf(527 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Portugal Romania
Swedenpdf(464 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Sloveniapdf(482 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Slovakiapdf(468 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Turkeypdf(549 kB) Valige lingiga seotud tõlked 
United Kingdompdf(860 kB) Valige lingiga seotud tõlked     

Konsulteerige ka jaotisega „Teie õigused õpirändes osaleva üliõpilasena” (algatuse „Noorte liikuvus” juhised õpirändes osalevatele üliõpilastele Euroopa Liidus)

Teave ja kontaktandmed

Lisateavet leiate Erasmus+ veebisaidilt. Samuti võite konkreetsete kõrgkoolide vaheliste vahetuste kohta lisateabe saamiseks võtta ühendust oma ülikooli või kolledži asjaomase talitusega. Täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust riikliku bürooga.

 

How can we help?