Navigatsioonitee

Kvaliteediraamistik

Erasmus+ kvaliteediraamistik hõlmab dokumente, milles käsitletakse programmis Erasmus+ osalevate üksikisikute ja organisatsioonide õigusi ning kohustusi.

 
Erasmuse kõrgharidusharta

Erasmuse kõrgharidushartas (ECHE)pdf(1.05 Mb) Valige lingiga seotud tõlked  sätestatakse üldine kvaliteediraamistik Euroopa ja rahvusvahelise koostöö alasele tegevusele, mida kõrgkoolidel on võimalik programmi Erasmus+ raames teha. Programmi Erasmus+ raames toimuvas üksikisikute õpirändes ja/või innovatsiooni ning heade tavade alases koostöös võivad osaleda ainult need programmiriigis asuvad kõrgkoolid, kellele on antud Erasmuse kõrgharidusharta.

Tutvuge juhistegapdf(953 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Erasmuse kõrgharidusharta kohta, et näha, millistele tingimustele peab kõrgkool harta põhimõtete järgimiseks vastama.

Muudes riikides asuvate kõrgkoolide puhul ei ole harta nõutav ning kvaliteediraamistik kehtestatakse kõrgkoolide vaheliste kokkulepete alusel. Harta määratakse programmi Erasmus+ kogu kestuse ajaks.

Konkursikutse Erasmuse kõrgharidusharta määramiseks avaldatakse igal aastal. Lisateave viimase konkursikutse kohta on kättesaadav Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) veebisaidil.

Nimekiri kõrgkoolidest, kellel on kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta, on kättesaadav EACEA veebisaidil.

Institutsioonidevahelised kokkulepped

Institutsioonidevahelised kokkulepped on sõlmitud kahe või enama kõrgkooli vahel, et võimaldada liikumist rühma moodustanud kõrgkoolide vahel.

  • Programmiriikides asuvate kõrgkoolide vahelise liikuvuse korral peab neist mõlemal või kõigil olema Erasmuse kõrgharidusharta.
  • Programmi- ja partnerriikides asuvate kõrgkoolide vahelise liikuvuse puhul peab programmiriigi kõrgkoolil olema Erasmuse kõrgharidusharta ja partnerriigi kõrgkoolid peavad nõustuma hartas sätestatud põhimõtetega institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kaudu.

Institutsioonidevahelise kokkuleppe allkirjastamisega lepivad sellega hõlmatud kõrgkoolid kokku, et teevad koostööd üliõpilaste ja/või töötajate vahetuseks programmi Erasmus+ raames.

Nad kohustuvad järgima Erasmuse kõrgharidusharta kvaliteedinõudeid kõigis liikuvuse korraldamise ja juhtimisega seotud küsimustes ning lepivad kokku erinevates kvantitatiivsetes ja kvalitatiivsetes meetmetes, et tagada liikuvuse kõrge kvaliteet ning mõju.

On soovitatav, et programmi- ja partnerriikide kõrgkoolid kirjutavad sellele kokkuleppele alla kohe pärast seda, kui nad on valitud välja rahvusvahelise liikuvusega seotud rahaliste vahendite saajana, ning igal juhul enne, kui liikuvus aset leiab.

Teave ja kontakt

Lisateavet saate programmi Erasmus+ veebisaidilt. Samuti võite lisateabe saamiseks võtta ühendust oma ülikooli või kolledži asjaomase talitusega. Täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust riikliku bürooga.

Institutsioonidevaheline kokkulepe (2014–2020) programmiriikide vahel:

Institutsioonidevaheline kokkulepe (2014–2020) programmiriikide ja partnerriikide vahel (2015. aasta augustis avaldatud ajakohastatud versioonid):

Õppeleping

Õppelepingus esitatakse üliõpilase, lähetava kõrgkooli/ettevõtte ja vastuvõtva kõrgkooli/ettevõtte poolt kinnitatud õppe-/praktikakava, mida tuleb järgida.

Õppelepingus keskendutakse liikuvuse põhjalikule ettevalmistamisele, hõlmates kõiki haridusalaseid komponente/õpitulemusi, mis saaksid hiljem tunnustatud, samuti ka üliõpilaselt nõutavat keeleoskust.

Kõik kolm poolt kohustuvad järgima kõiki kokkuleppeid, millega tagatakse, et üliõpilase õpingud/praktika välismaal saaks tunnustatud.

Liikuvusleping

Liikuvuslepingus esitatakse töötaja, lähetava kõrgkooli/ettevõtte ja vastuvõtva kõrgkooli/ettevõtte poolt kinnitatud õpetamis-/koolituskava, mida tuleb järgida.

Liikuvuslepingus on kindlaks määratud välismaal veedetava õpetamis- või koolitusperioodi elemendid ning rõhutatud nii saatva kõrgkooli/ettevõtte kui ka vastuvõtva kõrgkooli/ettevõtte vastastikust vastutust liikuvuse kvaliteedi eest.

Erasmus+ üliõpilase harta

Igale Erasmus+ üliõpilasele määrab nende oma ülikool või kõrgkool pärast nende väljavalimist Erasmus+ üliõpilase harta. Üliõpilase hartas esitatakse programmis Erasmus+ osalevate üliõpilaste õigused ja kohustused. Selles teavitatakse Erasmus+ üliõpilasi sellest, millele neil on õpingute ja/või praktika jooksul õigus ning mida neilt sel ajal oodatakse.

Eelkõige tuuakse Erasmus+ üliõpilase hartas välja programmi Erasmus+ üliõpilaste põhiõigused, nagu tasuta õpe ja välismaal läbitud õpingute või praktika täielik tunnustamine. Samuti on hartas täpsustatud Erasmus+ üliõpilaste peamised kohustused, andes neile konkreetse ülevaate nende ülesannetest seoses nii lähetava kui ka vastuvõtva kõrgkooli/ettevõttega.

Erasmus+ üliõpilase harta on kättesaadav järgmises tabelis:

(varsti on kättesaadavad ka tõlked halli värviga tähistatud riikide tõlked)

Austriapdf(511 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Belgiapdf(515 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Bulgaariapdf(501 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Küprospdf(1.99 Mb) Valige lingiga seotud tõlked 
Tšehhi Vabariikpdf(495 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Saksamaapdf(514 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Taanipdf(489 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Eesti pdf(492 kB) Valige lingiga seotud tõlked 
Hispaaniapdf(483 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Soomepdf(489 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Prantsusmaapdf(490 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Kreekapdf(594 kB) Valige lingiga seotud tõlked 
Horvaatia Ungaripdf(551 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Iirimaapdf(860 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Islandpdf(498 kB) Valige lingiga seotud tõlked 
Itaaliapdf(898 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Liechtensteinpdf(514 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Leedupdf(536 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Luksemburgpdf(514 kB) Valige lingiga seotud tõlked 
Läti Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariikpdf(497 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Maltapdf(497 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Madalmaadpdf(490 kB) Valige lingiga seotud tõlked 

Norrapdf(509 kB) Valige lingiga seotud tõlked 

Uusnorra keelpdf(498 kB) Valige lingiga seotud tõlked 

Poolapdf(542 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Portugal pdf(551 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Rumeenia
Rootsipdf(488 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Sloveeniapdf(496 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Slovakkiapdf(492 kB) Valige lingiga seotud tõlked  Türgipdf(573 kB) Valige lingiga seotud tõlked 
Ühendkuningriikpdf(860 kB) Valige lingiga seotud tõlked     

Teave ja kontakt

Lisateavet leiate Erasmus+ veebisaidilt. Samuti võite konkreetsete kõrgkoolide vaheliste vahetuste kohta lisateabe saamiseks võtta ühendust oma ülikooli või kolledži asjaomase talitusega. Täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust riikliku bürooga.

 

How can we help?