Sti

Kvalitetsramme

Kvalitetsrammen for Erasmus+ består af en række dokumenter, der fastsætter rettigheder og pligter for privatpersoner og organisationer, der deltager i Erasmus+.

 
Erasmus-chartret for videregående uddannelse

I Erasmus-chartret for videregående uddannelse (ECHE)pdf(609 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  er der fastlagt en generel kvalitetsramme for europæiske og internationale samarbejdsaktiviteter, som en videregående uddannelsesinstitution kan udføre som led i Erasmus+. Det er en forudsætning for alle videregående uddannelsesinstitutioner, der er etableret i et programland, og som ønsker at medvirke til enkeltpersoners læringsmobilitet og/eller samarbejde om innovation og god praksis under Erasmus+, at de har fået tildelt ECHE-chartret.

Videregående uddannelsesinstitutioner i andre lande skal ikke have et ECHE-charter, og kvalitetsrammen fastsættes gennem interinstitutionelle aftaler mellem de videregående uddannelsesinstitutioner. Chartret tildeles for hele varigheden af Erasmus+.

Der afholdes årligt en forslagsindkaldelse om tildeling af ECHE.

En liste over videregående uddannelsesinstitutioner med et ECHE-charter kan findes på EACEA's website.

Aftaler mellem institutionerne

Interinstitutionelle aftaler kan indgås mellem to eller flere videregående uddannelsesinstitutioner og således give mulighed for mobilitet mellem grupper af institutioner.

  • Ved mobilitet mellem videregående uddannelsesinstitutioner i programlande skal alle institutionerne have ECHE-chartret.
  • Ved mobilitet mellem videregående uddannelsesinstitutioner i programlande og partnerlande skal institutionerne i et programland have ECHE-chartret, mens institutioner i et partnerland skal acceptere principperne deri gennem indgåelse af en interinstitutionel aftale.

Ved at underskrive en interinstitutionel aftale indvilger institutionen i at samarbejde om udveksling af studerende og/eller personale inden for rammerne af Erasmus+.

De forpligter sig til at overholde kvalitetskravene i ECHE-chartret på alle måder i forbindelse med tilrettelæggelsen og forvaltningen af mobilitet og accepterer en række kvantitative og kvalitative foranstaltninger for at sikre mobilitet af høj kvalitet og med gode resultater.

Det anbefales at uddannelsesinstitutioner fra programlande og partnerlande undertegner denne aftale, så snart de er blevet udvalgt til støtte til international mobilitet, og under alle omstændigheder inden mobiliteten finder sted.

Information og kontakt

Besøg websitet for Erasmus+ og læs nærmere. Du kan også kontakte registreringskontoret på dit universitet eller din læreanstalt for nærmere oplysning. Yderligere oplysninger kan fås hos dit nationale kontor.

Interinstitutionelle aftaler 2014-2020 mellem programlande:

Interinstitutionelle aftaler 2014-2020 mellem programlande og partnerlande:

Uddannelsesaftale

En "uddannelsesaftale" fastlægger programmet for et studie- eller praktikforløb, og godkendes af den studerende, den udsendende institution/virksomhed og værtsinstitutionen/-virksomheden.

Uddannelsesaftalen lægger vægt på grundig forberedelse af mobiliteten og omfatter alle uddannelseselementerne/læringsresultaterne for den kommende anerkendelse samt kravene til den studerendes sprogfærdigheder.

Alle tre parter, som underskriver aftalen, forpligter sig til at overholde alle punkterne deri og dermed sikre, at den studerende kan få anerkendt studierne/praktikforløbet i udlandet.

Erasmus-studentercharter

Alle studerende under Erasmus+ får udleveret et Erasmus-studentercharter af deres udsendende universitet eller videregående uddannelsesinstitution, når de er blevet udvalgt. Studenterchartret understreger den studerendes rettigheder og forpligtelser under deltagelsen i Erasmus+. Det informerer de studerende om, hvad de har ret til, og hvad der forventes af dem under deres studie- eller praktikophold.

Erasmus-studenterchartret giver i særdeleshed en oversigt over de grundliggende rettigheder for studerende under Erasmus+, såsom gratis undervisning og fuld anerkendelse af studierne eller praktikforløbet i udlandet. Chartret præciserer også de studerendes primære forpligtelser, så de har en præcis idé om deres pligter både over for deres udsendende institution/virksomhed og værtsinstitutionen/-virksomheden.

Du kan nu læse et udkast til Erasmus-studenterchartret, og en endelig udgave på flere sprog bliver snart tilgængelig. Udkastet til chartret findes i følgende formater:

Se også "Dine rettigheder som mobil studerende" (Unge på vejs vejledning om mobile studerendes rettigheder i Den Europæiske Union)

Information og kontakt

Find mere information på websitet for Erasmus+. Du kan også kontakte registreringskontoret på dit universitet eller din læreanstalt for nærmere oplysninger om specifikke udvekslinger melleminstitutioner. Yderligere oplysninger kan fås hos dit nationale kontor.

 

How can we help?