Cesta

Rámec kvality

Jako rámec kvality programu Erasmus+ se označuje soubor dokumentů, v nichž jsou vymezena práva a povinnosti jednotlivců a organizací, které se programu Erasmus+ účastní.

 
Listina pro vysokoškolské vzdělávání

Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE)pdf(1.05 Mb) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  stanoví obecný rámec kvality pro evropskou a mezinárodní spolupráci, kterou může vysokoškolská instituce vykonávat v rámci programu Erasmus+. Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání musí získat všechny vysokoškolské instituce se sídlem v zemi programu, které se chtějí zúčastnit projektu vzdělávací mobility jednotlivců a/nebo spolupráce v oblasti inovací nebo výměny osvědčených postupů v rámci programu Erasmus+.

Pokud vás zajímá, jaké požadavky musí vysokoškolské instituce splňovat, nahlédněte do komentovaných pokynůpdf(953 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  k Listině programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.

Pro vysokoškolské instituce z jiných zemí není získání této listiny povinné. Rámec kvality se v takovém případě stanoví na základě interinstitucionálních dohod mezi vysokoškolskými institucemi. Listina se uděluje na celou dobu trvání programu Erasmus+.

Výzva k předkládání návrhů pro získání listiny ECHE se zveřejňuje každoročně. Více informací o nejnovější výzvě je k dispozici na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA).

Seznam vysokoškolských institucí, které jsou držiteli listiny ECHE, je k dispozici na stránkách agentury EACEA.

Interinstitucionální dohody

Interinstitucionální dohody mohou být podepsány mezi dvěma nebo více vysokoškolskými institucemi v zájmu případné mobility mezi institucemi.

  • Pro mobilitu mezi vysokoškolskými institucemi v zemích programu musí být všechny instituce držiteli Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání
  • Podmínkou zahájení mobility je, aby vysokoškolské instituce z programových a partnerských zemí byly držiteli Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání škola ze země programu a instituce z partnerské země musí se zásadami stanovenými v dané listině souhlasit, a to prostřednictvím interinstitucionální dohody

Podpisem interinstitucionální dohody se zúčastněné instituce zavazují ke spolupráci v zájmu výměny studentů nebo pracovníků v rámci programu Erasmus+.

Instituce se zavazují k tomu, že budou dodržovat požadavky na kvalitu Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ve všech aspektech týkajících se organizace a řízení programu mobility. Zároveň se dohodnou na souboru kvantitativních a kvalitativních kritérií, jimiž bude zajištěna vysoká kvalita a dopad mobility.

Doporučujeme, aby vysokoškolské instituce ze zemí programu a z partnerských zemí interinstitucionální dohodu podepsaly v okamžiku, jakmile jsou vybrány k získání prostředků na mezinárodní mobilitu. Dohodu by měly v každém případě uzavřít před realizací mobility.

Informace a kontakt

Více informací na stránkách programu Erasmus+. Můžete se rovněž obrátit na příslušné oddělení vaší univerzity nebo fakulty. Další informace vám rovněž podá národní agentura pro program Erasmus+ ve vaší zemi.

Interinstitucionální dohoda 2014–2020 mezi zeměmi programu:

Interinstitucionální dohoda 2014–2020 mezi zeměmi programu a partnerskými zeměmi (aktualizovaná verze ze srpna 2015):

Studijní smlouva

V tzv. studijní smlouvě je stanoven program studia či odborné stáže, který je třeba dodržet. Společně ho schvalují vysílající a přijímající instituce či podnik a student.

Prostřednictvím studijní smlouvy se zdůrazňuje potřeba důkladné přípravy mobility, protože obsahuje veškeré studijní prvky a budoucí uznávání výsledků studia v zahraničí. Uvádí také požadovanou úroveň jazykových schopností studenta.

Všechny tři strany smlouvy se zavazují dodržet veškerá ustanovení dohody, a tím zajistit, že se studentům započítá čas strávený v rámci programu v zahraničí do jejich studia.

Dohoda o mobilitě

V tzv. dohodě o mobilitě je stanoven program výuky či odborné stáže, který je třeba dodržet. Společně ho schvalují vysílající a přijímající instituce či podnik a pracovník.

Dohoda o mobilitě uvádí jednotlivé prvky výuky nebo odborné stáže v zahraničí a zdůrazňuje, že odpovědnost za kvalitu mobility nese jak vysílající instituce či podnik, tak přijímající instituce či podnik.

Charta studenta programu Erasmus

Každý student vybraný k účasti v programu Erasmus+ obdrží od své vysílající univerzity nebo vysokoškolské instituce Chartu studenta programu Erasmus+. Ta obsahuje práva a povinnosti studentů účastnících se programu Erasmus+. Informuje studenty programu Erasmus+ o tom, na co mají nárok a co se od nich očekává po dobu studia a/nebo odborné stáže v zahraničí.

Charta uvádí především základní nároky studentů v rámci programu Erasmus+, například nárok na bezplatnou výuku a plné uznání studia nebo stáže v zahraničí. Dále uvádí hlavní povinnosti studentů programu Erasmus+, kteří tak získají představu o tom, k čemu se zavazují vůči své vysílající i přijímající vysokoškolské instituci či podniku.

Charta studenta programu Erasmus+ je k dispozici v následující tabulce:

(překlady pro země zobrazené šedou barvou budou k dispozici v blízké době)

Rakouskopdf(511 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Belgiepdf(515 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Bulharskopdf(501 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Kyprpdf(1.99 Mb) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 
Česká republikapdf(495 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Německopdf(514 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Dánskopdf(489 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Estonsko pdf(492 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 
Španělskopdf(483 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Finskopdf(489 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Franciepdf(490 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Řeckopdf(594 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 
Chorvatsko Maďarskopdf(551 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Irskopdf(860 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Islandpdf(498 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 
Itáliepdf(898 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Lichtenštejnskopdf(514 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Litvapdf(536 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Lucemburskopdf(514 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 
Lotyšsko Bývalá jugoslávská republika Makedoniepdf(497 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Maltapdf(497 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Nizozemskopdf(490 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 

Norskopdf(509 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 

Nynorskpdf(498 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 

Polskopdf(542 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Portugalsko pdf(551 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Rumunsko
Švédskopdf(488 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Slovinskopdf(496 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Slovenskopdf(492 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  Tureckopdf(573 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 
Spojené královstvípdf(860 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu     

Informace a kontakt

Více informací najdete na stránkách programu Erasmus+. Můžete se rovněž obrátit na příslušné oddělení vaší univerzity nebo fakulty a zjistit možnosti výměny mezi konkrétními institucemi. Další informace vám rovněž podá národní agentura pro program Erasmus+ ve vaší zemi.

 

How can we help?