Cesta

Rámec kvality

Rámec kvality programu Erasmus+ se skládá ze souboru dokumentů, v nichž jsou vymezena práva a povinnosti jednotlivců a organizací, které se účastní programu Erasmus+.

 
Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání

Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE)pdf(609 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  stanoví obecný rámec kvality pro evropskou a mezinárodní spolupráci, kterou může vysokoškolská instituce v rámci programu Erasmus+ vykonávat. Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání musí získat všechny vysokoškolské instituce se sídlem v zemi programu, které se chtějí zúčastnit projektu vzdělávací mobility jednotlivců a/nebo spolupráce v oblasti inovací nebo výměny osvědčených postupů v rámci programu Erasmus+.

Pro vysokoškolské instituce z jiných zemí není získání této listiny povinné. Rámec kvality se v takovém případě stanoví na základě interinstitucionálních dohod mezi vysokoškolskými institucemi. Listina se uděluje na celou dobu trvání programu Erasmus+.

Výzva k předkládání návrhů pro získání listiny ECHE se zveřejňuje každoročně.

Seznam vysokoškolských institucí, které jsou držiteli listiny ECHE, je k dispozici na stránkách agentury EACEA.

Interinstitucionální dohody

Interinstitucionální dohody mohly být podepsány mezi dvěma nebo více vysokoškolskými institucemi v zájmu případné mobility mezi institucemi.

  • Pro mobilitu mezi vysokoškolskými institucemi v zemích programu musí být všechny instituce držiteli Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání
  • Pro mobilitu mezi vysokoškolskými institucemi z programových a partnerských zemí musí být držitelem listiny ECHE škola ze země programu a instituce z partnerské země musí se zásadami stanovenými v dané listině souhlasit, a to prostřednictvím interinstitucionální dohody.

Podpisem interinstitucionální dohody se zúčastněné instituce zavazují ke spolupráci v zájmu výměny studentů nebo pracovníků v rámci programu Erasmus+.

Instituce se zavazují k tomu, že budou dodržovat požadavky na kvalitu listiny ECHE ve všech aspektech týkajících se organizace a řízení programu mobility. Zároveň se dohodnou na souboru kvantitativních a kvalitativních kritérií, jimiž bude zajištěna vysoká kvalita a dopad mobility.

Doporučujeme, aby vysokoškolské instituce ze zemí programu a z partnerských zemí interinstitucionální dohodu podepsaly v okamžiku, jakmile jsou vybrány k získání prostředků na mezinárodní mobilitu. Dohodu by měly v každém případě uzavřít před realizací mobility.

Informace a kontakt

Více informací na stránkách programu Erasmus+. Můžete se rovněž obrátit na příslušné oddělení vaší univerzity nebo fakulty. Další informace vám rovněž podá národní agentura pro program Erasmus+ ve vaší zemi.

Interinstitucionální dohoda 2014–2020 mezi zeměmi programu:

Interinstitucionální dohoda 2014–2020 mezi zeměmi programu a partnerskými zeměmi:

Studijní smlouva

V tzv. studijní smlouvě je stanoven program studia či odborné stáže, který je třeba dodržet. Společně ho schvalují vysílající, přijímající instituce či podnik a student.

Prostřednictvím studijní smlouvy se zdůrazňuje potřeba důkladné přípravy mobility, protože obsahuje veškeré studijní prvky a budoucí uznávání výsledků studia v zahraničí. Uvádí také požadovanou úroveň jazykových schopností studenta.

Všechny tři strany smlouvy se zavazují dodržet veškerá ustanovení dohody, a tím zajistit, že se studentům započítá čas strávený v rámci programu v zahraničí do jejich studia.

Charta studenta programu Erasmus

Každý student vybraný k účasti v programu Erasmus+ obdrží od své vysílající univerzity nebo vysokoškolské instituce Chartu studenta programu Erasmus. Ta obsahuje práva a povinnosti studentů účastnících se programu Erasmus+. Informuje studenty programu Erasmus+ o tom, na co mají nárok a co se od nich očekává po dobu studia a /nebo odborné stáže v zahraničí.

Charta uvádí především základní nároky studentů v rámci programu, například nárok na bezplatnou výuku a plné uznání studia nebo stáže v zahraničí. Dále uvádí hlavní povinnosti studentů, kteří tak získají představu o tom, k čemu se zavazují vůči své vysílající i přijímající vysokoškolské instituci či podniku.

V této chvíli se můžete seznámit s návrhem Charty studenta programu Erasmus, jejíž konečné znění bude brzy k dispozici v několika jazykových verzích. Návrh charty je dostupný v těchto formátech:

Doporučujeme vám seznámit se také s příručkou Práva studentů pobývajících v zahraničí (tedy v rámci mobility v jedné ze zemí EU)

Informace a kontakt

Více informací najdete na stránkách programu Erasmus+. Můžete se rovněž obrátit na příslušné oddělení vaší univerzity nebo fakulty a zjistit možnosti výměny mezi konkrétními institucemi. Další informace vám rovněž podá národní agentura pro program Erasmus+ ve vaší zemi.

 

How can we help?