Navigācijas ceļš

Kopīgās maģistrantūras programmas

Par ko ir runa?

Kopīgās maģistrantūras programmas (KMP) īsteno starptautisks augstākās izglītības iestāžu konsorcijs, un, ja nepieciešams, konsorcijā piedalās arī citi izglītības un citu jomu partneri, kam ir lietpratība un interese studiju jomās, ko piedāvā kopīgā programma.

Kāds ir šo programmu ilgums?

KMP atbilst augsta līmeņa integrētai starptautiskai studiju programmai ar 60, 90 vai 120 ECTS punktiem.

Kas var pieteikties?

Var pieteikties maģistrantūras studenti, iesaistīto organizāciju personāls, uzaicinātie vieslektori no programmas valstīm un partnervalstīm.

Kur šīs programmas notiek?

Vismaz divās programmas valstīs, kuras pārstāvētas konsorcijā, bet daļa studiju var notikt arī kādā partnervalstī.

Cik dalībnieku var piedalīties?

Vienā uzņemšanas reizē var piedalīties no 13 līdz 20 studējošajiem un 4 uzaicinātie vieslektori. Var piesaistīt arī studentus, kuri par studijām maksā paši.

Kur iesniedzams pieteikums?

Studentiem un mācībspēkiem jāsazinās ar konsorciju, kas šo maģistrantūras kursu piedāvā, lai saņemtu sīkāku informāciju par kursiem un pieteikšanās kārtību.

Doktorantūras programmas

Doktoranti un pētnieki var iegūt dažādu atbalstu, izmantojot Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības.

Ierobežotu skaitu stipendiju piedāvās arī doktora grāda kandidātiem, kas piedalās “Erasmus Mundus” kopīgajās doktorantūras programmās. Dalības nosacījumi ir tādi paši kā kopīgajām maģistrantūras programmām.

Doktorantiem un mācībspēkiem jāsazinās ar konsorciju, kas šos doktorantūras kursus piedāvā, lai saņemtu sīkāku informāciju par kursiem un pieteikšanās kārtību.

 

How can we help?