Navigačný riadok

Spolupráca medzi inštitúciami

O čo ide?

V oblasti vysokoškolského vzdelávania sa podporujú tieto činnosti:

Strategické partnerstvá – čo ich tvorí?

Strategické partnerstvá poskytujú príležitosť pre organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ako aj pre podniky, verejné orgány a organizácie občianskej spoločnosti, aby spolupracovali pri zavádzaní inovačných postupov, ktorých cieľom je:

  • vysoká kvalita výučby,
  • odborná príprava,
  • učenie sa,
  • práca s mládežou,
  • inštitucionálna modernizácia,
  • spoločenské inovácie.

Strategické partnerstvá majú nadnárodný charakter a zahŕňajú najmenej tri organizácie z troch rôznych krajín zapojených do programu.

Aké druhy projektov sa podporia?

Projekty na zvýšenie kvality a inovácie v oblasti učenia sa a vyučovania, rozvoja nových učebných osnov, prepájania rôznych odvetví vzdelávania, ako aj projekty podporujúce intenzívnejšie spôsoby spolupráce na dosiahnutie modernizácie vrátane lepšieho využívania otvorených zdrojov vzdelávania.

Aké druhy subjektov sa podporia?

Zúčastniť sa môže ktorákoľvek verejná alebo súkromná organizácia založená v krajine zapojenej do programu. Organizácie z iných krajín sa môžu na projekte podieľať ako partneri (nie ako koordinujúci žiadateľa), pokiaľ ich účasť prinesie projektu jasnú pridanú hodnotu.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajiny zapojenej do programu musia byť signatármi Charty vysokoškolského vzdelávania Erasmus. Charta sa nevyžaduje v prípade zúčastnených inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách. Tieto inštitúcie však musia prijať zásady charty.

Aké je trvanie projektov?

Projekty by mali trvať najmenej 2 a najviac 3 roky.

Video príspevok

Video príbeh Garetha Owensa, koordinátora programu Erasmus na technologickom vzdelávacom inštitúte na gréckej Kréte, o príležitostiach, ktoré ponúkajú strategické partnerstvá Erasmus+ medzi inštitúciami, podnikmi a organizáciami zainteresovaných subjektov.

Ako podať žiadosť?

Záujemcovia by mali reagovať na každoročnú výzvu na predkladanie návrhov. Žiadosti by sa mali predložiť národnej agentúre v krajine, kde je organizácia podávajúca žiadosť založená.

 

How can we help?