Cosán nascleanúna

Comhar idir institiúidí

Cad é an rud é?

I réimse an ardoideachais, tugtar tacaíocht do na gníomhaíochtaí seo a leanas:

Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha – Cad é atá i gceist leo?

Cuireann comhpháirtíochtaí straitéiseacha an deis ar fáil d'eagraíochtaí atá gníomhach i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige – chomh maith le fiontair, údaráis phoiblí, agus eagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta – oibriú i gcomhar le chéile chun cleachtais nuálacha a chuirfidh bailchríoch:

  • ar mhúineadh,
  • ar oiliúint,
  • ar fhoghlaim,
  • ar obair don óige,
  • ar nuachóiriú institiúide,
  • agus ar nuáil sochaí.

Is comhpháirtíochtaí trasnáisiúnta iad na comhpháirtíochtaí straitéiseacha seo a mbaineann, ar a laghad, trí cinn d'eagraíochtaí as trí thír chláir leo.

Cén cineál tionscadal a dtabharfar tacaíocht dóibh?

Tionscadail a fheabhsaíonn cáilíocht agus nuálaíocht i bhfoghlaim agus i dteagasc, a fhorbraíonn curaclaim nua, a chruthaíonn naisc idir na hearnálacha éagsúla oideachais agus a spreagann comhar níos dlúithe chun nuachóiriú a chur i bhfeidhm agus leas níos fearr a bhaint as acmhainní oscailte oideachais.

Cé dó an tairbhe?

Féadfaidh aon eagraíocht, bíodh sí poiblí nó príobháideach, atá lonnaithe i dtír chláir, páirt a ghlacadh ann. Is féidir le heagraíochtaí as tíortha comhpháirtíochta eile páirt a ghlacadh sa tionscadal i gcáil comhpháirtithe (seachas i gcáil an iarratasóra comhordaithe), fad is gur léir luach breise a rannpháirtíochta sa tionscadal.

Caithfidh Cairt Ardoideachais Erasmus atá bailí bheith ag institiúidí ardoideachais atá lonnaithe i dtír chláir. Ní gá Cairt Ardoideachais Erasmus i gcás institiúidí ardoideachais i dtíortha comhpháirtíochta, ach ní mór dóibh glacadh le prionsabail na Cairte.

Cá fhad a mhaireann siad?

Ba cheart go mairfeadh tionscadal 2 bhliain ar a laghad agus 3 bliana ar a mhéad.

Físeán

Físteistiméireacht ó Gareth Owens, comhordaitheoir Erasmus in Institiúid Oideachais Teicneolaíochta Chréit na Gréige, maidir leis na deiseanna a chuireann Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha Erasmus+ idir institiúidí, gnólachtaí agus eagraíochtaí geallsealbhóirí ar fáil.

Conas iarratas a dhéanamh?

Le hiarratas a dhéanamh ba cheart freagra a thabhairt ar cheann de na glaonna bliantúla ar thairiscintí. Ba cheart iarratais a chur chuig Gníomhaireacht Náisiúnta na tíre ina bhfuil an eagraíocht is iarratasóir lonnaithe.

 

How can we help?