Cesta

Spolupráce mezi institucemi

O co se jedná?

V oblasti vysokoškolského vzdělávání podporuje program následující aktivity:

Strategická partnerství – základní principy

Strategická partnerství nabízejí příležitost organizacím, jež působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, a také podnikům, orgánům veřejné správy, organizacím občanské společnosti, aby spolupracovaly na zavádění inovativních postupů s cílem zajistit:

  • vysokou kvalitu výuky,
  • odborné přípravy,
  • vzdělávání,
  • práce s mládeží,
  • modernizaci institucí,
  • inovace ve společnosti.

Strategická partnerství mají nadnárodní charakter a zahrnuje vždy minimálně tři organizace ze tří různých zemí programu.

Jaké typy projektů program podporuje?

Projekty, které zvyšují kvalitu studia a výuky a zavádějí inovativní přístupy, dále projekty na rozvoj nových studijních programů a osnov, vytváření mostů mezi různými odvětvími vzdělávání a podporu intenzivnější formy spolupráce za účelem modernizace, například v oblasti lepšího využívání veřejně dostupných vzdělávacích zdrojů.

Kdo se může o podporu ucházet?

Do programu se může přihlásit jakákoli veřejná nebo soukromá organizace se sídlem v zemi programu. Organizace z ostatních zemí se mohou projektu účastnit jako partneři (nikoli jako koordinátoři), a to za předpokladu, že jejich účast dodává projektu jasnou přidanou hodnotu.

Vysokoškolské instituce v zemích programu musí být držiteli platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE). Tato listina není požadována od zúčastněných institucí vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích, nicméně i ony musí přijmout její zásady.

Jaká je doba trvání projektů?

Projekty by měly trvat minimálně 2 měsíce a maximálně 3 roky.

Videozáznam

Rozhovor s koordinátorem programu Erasmus v Technologickém vzdělávacím institutu na Krétě o tom, jaké příležitosti nabízí iniciativa Strategická partnerství v rámci programu Erasmus+ pro instituce, podniky a jiné zainteresované organizace.

Jak podat přihlášku?

Zájemci o účast v programu by měli podávat přihlášky na základě každoroční výzvy k předkládání návrhů. Přihlášku je nutné zaslat národní agentuře v zemi, kde má přihlašovaná organizace sídlo.

 

How can we help?