Navigacijska pot

Sodelovanje z gospodarstvom

Erasmus+ spodbuja sodelovanje univerz in gospodarstva pri poučevanju, usposabljanju, delovni praksi in skupnih projektih.

 
Za kaj gre

Glede na odvisnost evropskega gospodarstva od ustvarjenega znanja je nujno tesnejše sodelovanje med univerzo in gospodarstvom. Podjetja postajajo vse bolj vpeta v programe izobraževanja in usposabljanja v Evropi, takšno sodelovanje se obrestuje za obe strani in spodbuja dolgotrajna partnerstva.

Erasmus+ podpira naslednje oblike sodelovanja z gospodarstvom:

Kaj so koalicije znanja

Prispevek visokega šolstva k zaposlovanju in gospodarski rasti ter zanimanje mednarodnih študentov je mogoče povečati s tesnimi, učinkovitimi povezavami med izobraževanjem, raziskavami in inovacijami.

Te tri stranice „trikotnika znanja‟ spodbujajo razvoj podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti v vseh disciplinah, uvajajo bolj interaktivno učno okolje in izmenjave znanja ter s tem inovativnost v visokem izobraževanju.

Namen koalicij znanja

Koalicije znanja naj bi spodbudile inovativnost v visokem šolstvu in širšem družbeno–ekonomskem okolju, saj omogočajo uravnoteženo dvosmerno izmenjavo znanja med gospodarstvom in univerzo. Izvajajo obsežen nabor medsebojno povezanih dejavnosti in temeljijo na nadnacionalnih partnerstvih, ki jih tvori najmanj šest organizacij iz najmanj treh držav Programa, od tega najmanj dve visokošolski ustanovi in najmanj dve podjetji.

Koalicije znanja:

  • razvijajo nove inovativne in večdisciplinarne pristope pri poučevanju in učenju,
  • spodbujajo podjetniška znanja in podjetnost študentov, visokošolskih učiteljev in zaposlenih v gospodarstvu,
  • omogočajo izmenjavo, pretok in ustvarjanje znanja.
Kdo lahko sodeluje

Sodelujejo lahko vse javne in zasebne organizacije s sedežem v državah Programa. Organizacije iz drugih držav lahko sodelujejo kot partnerji (vendar ne kot koordinatorji), če njihovo sodelovanje pomeni dodano vrednost za projekt.

Visokošolske ustanove s sedežem v državah Programa morajo biti nosilke listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE). Ta zahteva ne velja za sodelujoče visokošolske ustanove iz partnerskih držav, vendar se morajo tudi te ravnati po načelih listine Erasmus.

Trajanje

Projekti trajajo najmanj 2 in največ 3 leta.

Videoposnetek

Pripoved Wendy Broers, profesorice na nizozemski univerzi za uporabne vede (ZUYD), o koalicijah znanja med podjetji in univerzo in spodbujanju inovativnosti.

Kako se prijaviti

Vsako leto objavimo razpis za zbiranje predlogov. Prijavo je treba poslati Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

 

How can we help?