Navigačný riadok

Spolupráca s podnikmi

Program Erasmus+ podporuje spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi prostredníctvom rôznych aktivít vrátane výučby, odbornej prípravy, stáží a spoločných projektov.

 
Čo to zahŕňa?

Úzke prepojenie medzi podnikateľským sektorom a vysokoškolským vzdelávaním je kľúčovým prvkom pre európske hospodárstvo, ktoré je odkázané na vytváranie a uplatňovania poznatkov. Podniky sa čoraz viac zapájajú do európskych programov vzdelávania a odbornej prípravy s pozitívnymi výsledkami pre obe strany, ktoré vedú k dlhodobým partnerstvám.

Medzi činnosti programu Erasmus+ v oblasti spolupráce s podnikateľským sektorom patria:

Čo sú to znalostné aliancie?

Príspevok vysokoškolského vzdelávania k vytváraniu pracovných miest a rastu a jeho medzinárodnú atraktivitu možno zvýšiť prostredníctvom prepojení medzi vzdelávaním, výskumom a inováciou.

Tieto prvky tvoria tri strany „znalostného trojuholníka“, ktorý stimuluje rozvoj podnikateľských, kreatívnych a inovatívnych zručností vo všetkých disciplínach a podporuje inovácie vo vysokoškolskom vzdelávaní prostredníctvom interaktívnejšieho vzdelávacieho prostredia a väčšej výmeny znalostí.

Aké sú ciele znalostných aliancií?

Účelom znalostných aliancií je posilniť inovačnú kapacitu Európy prostredníctvom podpory inovácií v oblasti vysokoškolského vzdelávania pomocou vyváženej obojsmernej výmeny poznatkov s podnikmi, ako aj v rámci širšieho sociálno-ekonomického prostredia. Implementujú ucelený a komplexný súbor vzájomne prepojených činností prostredníctvom nadnárodných štruktúrovaných partnerstiev, ktoré zahŕňajú najmenej šesť organizácií z minimálne troch krajín zapojených do programu, z ktorých musia byť aspoň dve inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a dve podnikmi.

Prostredníctvom znalostných aliancií sa:

  • rozvinú nové, inovatívne a multidisciplinárne prístupy k výučbe a vzdelávaniu;
  • stimuluje podnikanie a podnikateľské zručnosti študentov, akademických pracovníkov a zamestnancov podnikov;
  • uľahčí výmena, šírenie a spoluvytváranie vedomostí.
Kto sa môže zapojiť?

Zúčastniť sa môže ktorákoľvek verejná alebo súkromná organizácia založená v krajine zapojenej do programu. Organizácie z partnerských krajín sa môžu na projekte podieľať ako partneri (nie ako koordinujúci žiadatelia), pokiaľ ich účasť prinesie projektu jasnú pridanú hodnotu.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajiny zapojenej do programu musia byť signatármi Charty vysokoškolského vzdelávania Erasmus. Charta sa nevyžaduje v prípade zúčastnených inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách. Tieto inštitúcie však musia prijať zásady charty.

Aké je trvanie projektov?

Projekty by mali trvať najmenej 2 a najviac 3 roky.

Video príspevok

Video príbeh Wendy Broersovej, docentke na univerzite aplikovaných vied ZUYD v Holandsku, o znalostných alianciách medzi podnikmi a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania zameraných na posilnenie inovácie.

Ako podať žiadosť?

Záujemcovia by mali reagovať na každoročnú výzvu na predkladanie návrhov. Žiadosti je potrebné predložiť Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).

 

How can we help?