Navigācijas ceļš

Sadarbība ar uzņēmumiem

Programma “Erasmus+” palīdz augstskolām un uzņēmumiem sadarboties, piemēram, docēšanā, apmācībā, prakses organizēšanā un kopīgos projektos.

 
Par ko ir runa?

Eiropas ekonomika balstās uz zināšanu radīšanu un izmantošanu, tāpēc liela nozīme ir ciešai saiknei starp uzņēmumiem un augstāko izglītību. Uzņēmumi aizvien biežāk iesaistās dažādās Eiropas izglītības un apmācības programmās. Ieguvējas ir abas puses, tāpēc veidojas ilgstošas partnerības.

Programmā "Erasmus+" ir iespējama šāda sadarbība ar uzņēmumiem:

Kas ir zināšanu apvienības?

Augstākā izglītība var vēl vairāk veicināt nodarbinātību un izaugsmi un piesaistīt vēl vairāk ārvalstu studentu, ja tiek stiprinātas saiknes starp izglītību, pētniecību un inovāciju.

Tās ir trīs t. s. zināšanu trīsstūra malas, kas stimulē uzņēmējdarbības, radošo un inovācijas prasmju pilnveidošanu visās disciplīnās un veicina inovāciju augstākajā izglītībā, veidojot interaktīvāku mācību vidi un pastiprinot zināšanu apmaiņu.

Kādi ir zināšanu apvienību mērķi?

Zināšanu apvienību mērķis ir stiprināt inovācijas spējas Eiropā. Tās sekmē inovāciju augstākajā izglītībā, izmantojot līdzsvarotu, divpusēju zināšanu apmaiņu ar uzņēmumiem un plašākā sociāli ekonomiskajā vidē. Darbu realizē strukturētas partnerības, kurās ir vismaz sešas organizācijas no vismaz trim programmas valstīm. To vidū jābūt vismaz divām augstskolām un vismaz diviem uzņēmumiem.

Zināšanu apvienības:

  • izstrādā jaunas, novatoriskas un multidisciplināras mācību un apguves metodes;
  • veicina uzņēmējdarbību un studentu, akadēmiķu un uzņēmumu darbinieku uzņēmējdarbības prasmes;
  • sekmē zināšanu apmaiņu, plūsmu un kopīgu radīšanu.
Kas var piedalīties?

Piedalīties var jebkura publiska vai privāta organizācija, kas reģistrēta programmas valstī. Partnervalstu organizācijas var piedalīties projektos kā partneri (bet ne kā koordinatori), ja vien šo organizāciju iesaistīšanās nepārprotami ceļ projekta vērtību.

Programmas valstu augstskolu rīcībā jābūt derīgai Erasmus Universitātes hartai (ECHE). No partnervalstu augstskolām šī harta netiek prasīta, bet tām jāievēro hartas principi.

Kāds ir projektu ilgums?

Projektiem jābūt vismaz 2 un ne vairāk kā 3 gadu ilgiem.

Video

Videoklipā Nīderlandes ZUYD Lietišķās zinātnes universitātes vecākā lektore Vendija Brūrsa stāsta, kā uzņēmumu un augstskolu zināšanu apvienības veicina inovāciju.

Kā var pieteikties?

Interesentiem jāatsaucas uz priekšlikumu konkursu, kas notiek katru gadu. Pieteikums jāiesniedz Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai (EACEA).

 

How can we help?