Cosán nascleanúna

Comhar le gnólachtaí

Cuidíonn Erasmus+ le hollscoileanna agus fiontair oibriú i gcomhar le chéile trí ghníomhaíochtaí éagsúla amhail múinteoireacht, oiliúint, tréimhsí oiliúna agus comhthionscadail.

 
Cad atá i gceist leis?

Ós rud é go bhfuil geilleagar na hEorpa ag brath ar eolas a chruthú agus ar leas a bhaint as eolas, is gá naisc láidre a bheith idir earnálacha an ghnó agus an ardoideachais. Tá méadú tagtha ar rannpháirtíocht gnólachtaí i gcláir oideachais agus oiliúna na hEorpa, rud a théann chun tairbhe don dá earnáil agus a dtagann comhpháirtíochtaí fadtéarmacha as.

Is iad seo na gníomhaíochtaí de chuid Erasmus+ a bhaineann le comhar le gnólachtaí:

Cad is Comhghuaillíocht Eolais ann?

Is féidir an méid a chuireann an t-ardoideachas le fostaíocht agus le fás agus le tarraingteacht an ardoideachais go hidirnáisiúnta, a mhéadú trí naisc idir oideachas, taighde agus nuáil.

Is iad sin trí thaobh an 'triantáin eolais' lena gcuirtear dlús le forbairt scileanna fiontraíochta, cruthaitheachta agus nuála i ngach disciplín agus lena gcuirtear nuáil chun cinn san ardoideachas trí thimpeallachtaí foghlama níos idirghníomhaí agus trí mhéadú ar mhalartú eolais.

Cé na spriocanna atá ag Comhghuaillíochtaí Eolais?

Is é is aidhm do Chomhghuaillíochtaí Eolais, acmhainn nuála na hEorpa a neartú trí nuáil a chothú san ardoideachas. Is trí eolas a mhalartú le gnólachtaí – agus sa réimse socheacnamaíoch i gcoitinne – ar dhóigh chothrom fhrithpháirteach a dhéantar sin. Faoi chuimsiú na gcomhghuaillíochtaí seo, cuirtear sraith chomhleanúnach chuimsitheach de ghníomhaíochtaí idirnasctha i bhfeidhm trí chomhpháirtíochtaí struchtúrtha trasnáisiúnta. Sé eagraíocht as trí cinn de thíortha cláir, ar a laghad, a chaithfidh bheith istigh i gcomhpháirtíocht den sórt sin: dhá institiúid ardoideachais agus dhá fhiontar ar a laghad.

Déanfaidh Comhghuaillíochtaí Eolais:

  • Cineálacha cur chuige a bheidh nua, nuálach agus ildisciplíneach a fhorbairt don mhúineadh agus don fhoghlaim;
  • Dlús a chur le fiontraíocht agus scileanna fiontraíochta mac léinn, lucht ollscoile agus ball foirne gnólachtaí a chothú;
  • Malartú, sreabhadh agus cruthú comhpháirteach eolais a éascú.
Cé dó an tairbhe?

Is féidir le heagraíocht ar bith, bíodh sí poiblí nó príobháideach, atá lonnaithe i dtír chláir, páirt a ghlacadh ann. Is féidir le heagraíochtaí as tíortha comhpháirtíochta eile páirt a ghlacadh sa tionscadal i gcáil comhpháirtithe (seachas i gcáil an iarratasóra comhordaithe), fad is gur léir luach breise a rannpháirtíochta sa tionscadal.

Caithfidh Cairt Ardoideachais Erasmus atá bailí bheith ag institiúidí ardoideachais atá lonnaithe i dtír chláir. Ní gá Cairt Ardoideachais Erasmus i gcás institiúidí ardoideachais i dtíortha comhpháirtíochta, ach ní mór dóibh glacadh le prionsabail na Cairte.

Cá fhad a mhaireann siad?

Ba cheart go mairfeadh tionscadal 2 bhliain ar a laghad agus 3 bliana ar a mhéad.

Físeán

Físteistiméireacht ó Wendy Broers, Léachtóir Sinsearach in Ollscoil ZUYD na nEolaíochtaí Feidhmeacha san Ísiltír maidir le Comhghuaillíochtaí Eolais idir fiontair agus institiúidí ardoideachais le haghaidh nuáil a chothú.

Conas iarratas a dhéanamh?

Le hiarratas a dhéanamh is ceart freagra a thabhairt ar cheann de na glaonna bliantúla ar thairiscintí. Ní mór an t-iarratas a chur chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA).

 

How can we help?