Cesta

Spolupráce s podniky

Program Erasmus+ umožňuje vysokým školám a podnikům spolupracovat formou nejrůznějších aktivit, jako je například výuka v partnerské organizaci, odborná příprava, stáže a společné projekty.

 
Co to obnáší?

Evropské hospodářství se opírá o rozvoj poznatků a jejich aplikaci, a proto je nezbytné posilovat vazby mezi podniky a institucemi vysokoškolského vzdělávání. Podniky se stále více zapojují do evropských programů pro vzdělávání a odbornou přípravu. To je přínosné jak pro samotné podniky, tak pro univerzity. Vytvářejí se tím dlouhodobá partnerství.

Program Erasmus+ spolupráci univerzit s podnikatelskou sférou podporuje, a to poskytováním finanční podpory na následující aktivity:

Co jsou znalostní aliance?

Evropské vysoké školství může stimulovat hospodářský růst a zaměstnanost a získat větší atraktivitu na mezinárodní úrovni, bude-li mít těsné vazby na výzkum a inovace.

Spolupráce mezi těmito třemi stranami, tedy vzděláváním, inovacemi a výzkumem, tvoří tzv. „znalostní trojúhelník“, který podněcuje rozvoj podnikavosti a tvůrčích a inovačních dovedností ve všech oborech. Kromě toho napomáhá prosazovat inovativní přístupy v oblasti vysokoškolského vzdělávání, a to díky interaktivnějšímu vzdělávacímu prostředí a intenzívnějšímu sdílení znalostí.

Co je cílem znalostních aliancí?

Účelem znalostních aliancí je posílit schopnost Evropy inovovat a motivovat k inovacím na vysokých školách. Toho se má dosáhnout vyváženou, obousměrnou výměnou poznatků mezi univerzitami a podniky a sdílením znalostí v širším sociálně-ekonomickém prostředí. Znalostní aliance jsou nadnárodní strukturovaná partnerství zahrnující nejméně šest organizací (alespoň dvě vysokoškolské instituce a nejméně dva podniky), a to nejméně ze tří zemí programu. Ty pak v rámci aliance provádějí ucelený soubor vzájemně propojených, soudržných činností.

Znalostní aliance:

  • rozvíjejí nové, inovativní a víceoborové přístupy k výuce a učení
  • stimulují podnikání a snaží se zvyšovat úroveň podnikatelských dovedností u studentů, vysokoškolských učitelů a zaměstnanců podniků
  • usnadňují výměnu poznatků, jejich společné vytváření a distribuci.
Kdo se může o podporu ucházet?

Do programu se může přihlásit jakákoli veřejná nebo soukromá organizace se sídlem v zemi programu. Organizace z partnerských zemí se mohou projektu účastnit jako partneři (nikoli jako koordinátoři), a to za předpokladu, že jejich účast dodává projektu jasnou přidanou hodnotu.

Vysokoškolské instituce v zemích programu musí být držiteli platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE). Tato listina není požadována od zúčastněných institucí vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích, nicméně i ony musí přijmout její zásady.

Jaká je doba trvání programu?

Projekty by měly trvat minimálně 2 měsíce a maximálně 3 roky.

Videozáznam

Rozhovor s docentkou nizozemské univerzity aplikovaných věd ZUYD Wendy Broersovou o roli, kterou znalostní aliance mezi podniky a vysokými školami sehrávají v rozvoji inovací

Jak o účast v programu zažádat?

Zájemci o účast v programu by měli podávat přihlášky na základě každoroční výzvy k předkládání návrhů. Přihlášky se podávají u Výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

 

How can we help?