Навигационна пътека

Общ преглед — Образование за възрастни

Каква е целта?

Програма „Еразъм+“има за цел да се подобри качеството на образованието за възрастни в Европа.

Тя предоставя възможности на специалистите в тази област да се учат един от друг и да изграждат стратегически партньорства. Дейностите са насочени към общи предизвикателства, например признаването на умения, придобити извън официалната образователна система. Благодарение на „Еразъм+“ образованието за възрастни ще стане по-достъпно и ще се подобрят знанията и уменията на гражданите в Европа.

Какво включва?

Обмен на персонал между организации за образование за възрастни, включително:

 • командировки с цел преподаване/обучение;
 • структурирани курсове или обучения;
 • обмен на опит на работното място или наблюдение.

Сътрудничество между институции и организации с цел:

 • обмен на опит и добри практики;
 • разработване на регионални стратегии;
 • разработване, изпробване и валидиране на нови учебни програми;
 • изпълнение на европейската политика за образованието за възрастни.

Сътрудничество с бизнеса:

 • обмен на опит на работното място;
 • сътрудничество при изготвянето на учебни програми;
 • курсове за обучение и семинари.

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE):

 • Работещи в сферата на образованието за възрастни — включително преподаватели, създатели на политики, доставчици на услуги за обучение и изследователи — могат да си сътрудничат, да се учат едни от други, да се информират за последните новости, да осъществяват достъп до професионални ресурси и да обменят добри практики онлайн.
Кой може да участва?

Могат да участват следните организации от държавите по програмата:

 • всяка публична или частна организация, която развива дейност в областта на ученето за възрастни;
 • местни/регионални органи, които извършват дейност в областта на образованието за възрастни.
 
unknown label

How can we help?